SA-Y Tế Sức Khỏe

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Hòa Bình Thạnh

Phát thanh viên: Hồ Phát

Ngày 10-09-2021, Tổ Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành phối hợp Ban Chỉ đạo xã Hòa Bình Thạnh kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra tại chợ Hòa Thạnh và chốt tại chợ. Qua kiểm tra chốt đảm bảo quân số, thực hiện 5K, đo thân nhiệt, sát khuẩn. Tại các chốt, Tổ Kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo xã chỉ chấp thuận các trường hợp thật cần thiết mới cho phép đi lại, nếu không đúng quy định yêu cầu quay về nhà. Tại khu vực chợ, nhìn chung người dân và tiểu thương tuân thủ thực hiện 5K. Kiểm tra 04 trường hợp đi ra ngoài để đi chợ có trình giấy tờ hợp lệ.

Responsive image
 
Responsive image
 

Tổ Kiểm tra cùng Ban Chỉ đạo xã tuần tra kiểm soát đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tiếp tục tạm ngưng hoạt động theo tinh thần Công văn số 849/UBND-TH ngày 06/9/2021 của UBND huyện như cửa hàng điện, tiệm hớt tóc, một số cửa hàng nhỏ lẻ. Qua đó, nhắc nhỡ 03 quán ăn chỉ được phép bán mang về không được bán tại chỗ.

Tổ Kiểm tra đã đề nghị Ban Chỉ đạo xã tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tiếp tục tạm ngưng hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện; tuyên truyền nhắc nhỡ người nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch Covid-19.

L.A