SA-Kinh Tế Nông Nghiệp

Châu Thành thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, là cuộc Tổng điều tra kinh tế lần thứ 6 tại Việt Nam, với chu kỳ thu thập thông tin là 5 năm một lần. Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động; kết quả sản xuất - kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở sản xuất và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương. Mục tiêu của cuộc Tổng điều tra, nhằm tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia... Trên cơ sở đó, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo...

Phát thanh viên: Hồ Phát

Responsive image
 

Với mục tiêu đó, đoạn II của Tổng điều tra kinh tế bắt đầu từ 01/07/2021 đến 30/07/2021. Trên địa bàn huyện Châu Thành, thực hiện giai đoạn II của cuộc Tổng điều tra kinh tế nhằm thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng với tinh thần và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II trên địa bàn cũng gặp nhiều thách thức, khó khăn đòi hỏi Ban Chỉ đạo huyện, các điều tra viên cần chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ để vừa bảo đảm tiến độ, đảm bảo chất lượng thông tin thu thập nhưng đồng thời cũng đảm bảo phòng chống dịch an toàn, hiệu quả.

Responsive image
 

Để đảm bảo tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiến độ đề ra và đảm bảo thông tin chính sát kịp thời, trong thời gian Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II, Ban Chỉ đạo tế huyện yêu cầu các điều tra viên cần nắm vững mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô, lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở kinh tế… Từ đó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế của đất nước, địa phương. Thông tin của cơ sở cung cấp chỉ nhằm tổng hợp chung và hoàn toàn được giữ kín. Cùng với đó, các điều tra viên nghiên cứu kỹ và nắm chắc nghiệp vụ đồng thời chuẩn bị sẵn những tình huống có thể xảy ra trong thực tế của từng mục trong phiếu điều tra trước khi tiếp cận với cơ sở để nhằm chủ động ứng phó và có cách xử lý thông minh, phù hợp với từng đối tượng điều tra.

Responsive image
 

Đồng thời điều tra viên phải chủ động xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình tác nghiệp Trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn, khi phát hiện đơn vị điều tra đang hoạt động tại địa bàn nhưng không có trong danh sách đơn vị điều tra, điều tra viên cần báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo, giám sát viên để thực hiện bổ sung vào danh điều tra. Nếu không tiếp cận được với đơn vị điều tra do cơ sở tạm đóng cửa vì nhiều lý do, trong đó có lý do tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19, điều tra viên cần liên lạc với chủ cơ sở qua điện thoại để hẹn lịch phỏng vấn. Với những cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể không hợp tác cung cấp thông tin, điều tra viên cần tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra để cơ sở hợp tác cung cấp thông tin.

Để đảm bảo công tác điều tra giai đoạn II thành công, Ban Chỉ đạo huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở thờ tự, tôn giáo nắm bắt được thông tin, tích cực cung cấp thông tin hiệu quả. Ngoài ra, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi và nắm rõ diễn biến, tình hình thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những tình huống mới phát sinh để xây dựng các kế hoạch ứng phó, xử lý nhằm đảm bảo thực hiện Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng thông tin và phòng chống dịch Covid-19 an toàn.

Minh Thiện