SA-Kinh Tế Nông Nghiệp

Châu Thành với quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn “huyện Nông thôn mới”
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025 xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” và có nền kinh tế phát triển bền vững.
Responsive image

Hội nghị triển khai thực hiện Đề án huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện Nông thôn mới” năm 2020

Đồng thời, xác định 3 khâu đột phá, đó là: (1) Phát huy thế mạnh nông nghiệp, tập trung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Tăng cường chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc mạng công nghiệp lần thứ tư vào lĩnh vực của đời sống, kinh tế xã hội, tạo động lực mới cho tăng trưởng. (2) Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển quỹ đất, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông gắn với phục vụ phát triển sản xuất và thương mại - dịch vụ, du lịch. (3) Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề đáp ứng yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu lao động, thị trường lao động chất lượng cao trong hội nhập quốc tế và đã cụ thể hóa 3 khâu đột phá bằng việc ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện 5 Đề án trọng điểm của huyện trong đó, tập trung các giải pháp để xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện Nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025.

Hiện nay, mặc dù trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, đặc biệt là sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân huyện đến nay trên địa bàn huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 05/11 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới” và 01 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới nâng cao” (xã Bình Hòa). Nhìn chung, các xã đều thực hiện tốt công tác duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trung bình các xã trên địa bàn đạt 15,33 tiêu chí; 42,33 chỉ tiêu, không có xã nào đạt dưới 11 tiêu chí và thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn huyện tính đến cuối năm 2020 (theo bộ tiêu chí nông thôn mới) là 50 triệu đồng. Hiện nay, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp tập trung huy động các nguồn lực từng bước hình thành các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất như: giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, chợ, nước sạch, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thực hiện chủ trương chung của tỉnh, huyện tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân nông thôn. Trong đó, tập trung chủ yếu chuyển đổi các vùng đất lúa kém hiệu quả, đất vườn tạp sang các mô hình trồng cây ăn trái và hoa màu ứng dụng công nghệ cao như: mô hình trồng nấm rơm trong nhà dạng trụ, mô hình trồng cây ăn trái ứng dụng hệ thống tưới bằng pin năng lượng mặt trời, mô hình sản xuất rau trong nhà lưới, mô hình ủ phân hữu cơ, mô hình sản xuất lươn giống,... Tính đến cuối năm 2020, tổng diện tích trồng lúa kém hiệu quả đã chuyển sang trồng rau, màu và cây ăn trái là 3.844,6/1.908,6 ha, đạt 201,4% so kế hoạch.

Công tác xã hội hóa đối với các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn luôn được quan tâm tăng cường và đẩy mạnh, ngày càng thu hút được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội. Năm 2020 và quý I/2021 toàn huyện đã vận động quỹ Vì người nghèo, an sinh xã hội, quỹ phòng, chống dịch Covid-19 được trên 40 tỷ đồng, đã cất mới và sửa chữa 215 căn nhà đại đoàn kết, trợ giúp khó khăn đột xuất, thăm hỏi tặng quà tết cho hộ nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ giúp học hành cho trên 72 ngàn trường hợp và hỗ trợ cho 2.283 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ bán vé số trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch Covid-19… Qua đó, đã góp phần làm giảm bớt tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Năm 2020 có 237 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 2,37%, 205 hộ thoát cận nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,96%.

Responsive image

Khánh thành cầu nông thôn

Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp đạt tiêu chí huyện nông thôn mới Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/HU, ngày 12/10/2020 đến nay 13/13 xã, thị trấn của huyện đều đã xây dựng được các tuyến đường hoa; đặc biệt là tạo được tuyến đường hoa cặp Quốc lộ 91 và Tỉnh lộ 941 làm tuyến đường đặc trưng của huyện.

Riêng đối với các công trình phúc lợi nhà nước và nhân dân cùng làm như xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, thu gom xử lý rác thải bảo vệ môi trường hay việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; vận động thành lập các hợp tác xã nông nghiệp, củng cố các hợp tác xã trên địa bàn huyện theo hướng gắn kết chuỗi liên kết với các công ty, doanh nghiệp được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân cùng các doanh nghiệp quan tâm thực hiện, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn từng ngày theo hướng văn minh và tiến bộ.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án huyện đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” Châu Thành sẽ tập trung nhiều giải pháp; trong đó quan tâm đến việc chỉ đạo các xã đẩy nhanh công tác rà soát, điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục tăng cường duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu; không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, trên cơ sở duy trì và nâng chất phấn đấu lên xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp để tuyên truyền vận động nâng cao tinh thần tự giác trong cộng đồng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Responsive image

Xã Nông thôn mới nâng cao Bình Hòa

Tăng cường tổ chức tập huấn, tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp: tập huấn kỹ thuật chuyển giao khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển đồng bộ nông nghiệp, nông thôn; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả, nghiên cứu ứng dụng các mô hình mới tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiếp tục thực hiện nâng chất các mô hình do các hội, đoàn thể, các ngành phát động. Tạo sự chuyển biến rõ nét nhận thức và hành động việc giữ vệ sinh môi trường nông thôn, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; tạo sự liên kết hiệu quả giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện xây dựng nông thôn mới để động viên, cổ vũ phong trào./.

Thanh Khiết - Huyện ủy Châu Thành