Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)! ! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm ! ! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 

* Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Phan Văn Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PCT. UBND huyện: Cù Minh Trọng

 

*PCT. UBND huyện: Hồ Trường Huấn