Châu Thành cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo gương Bác đạt hiệu quả
Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện Châu Thành đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nổi bật là thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Responsive image
 

         Cấp ủy, chính quyền huyện Châu Thành đã xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”; xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Từ đó, thúc đẩy sự chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, của tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương.

          Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa rộng khắp, công tác tuyên truyền luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Đồng thời, xây dựng chuyên trang Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tập thông tin sinh hoạt Chi bộ, do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên tập; định hướng Đài Truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát sóng định kỳ hàng tuần; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện. Các Chi, Đảng bộ, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 tại các đơn vị, địa phương; những nội dung chủ yếu trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm 2017, 2018 và 2019; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng. Ở các trường học đều tổ chức tuyên truyền học tập về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho giáo viên, học sinh thông qua các Hội thi kể chuyện về Bác, sinh hoạt dưới cờ hàng tuần. Các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn phải nêu gương trong việc đăng ký thực hiện một số nội dung cụ thể về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, quy chế dân chủ cơ sở, hết lòng phục vụ nhân dân. Đồng thời luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì việc học tập và làm theo gương Bác theo phương châm: “Trên trước, dưới sau”, “Cấp trên nêu gương đối với cấp dưới”. Bên cạnh đó, mỗi đảng viên phải đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu theo chủ đề của từng năm và theo nguyên tắc “Đảng viên nêu gương đối với quẩn chúng”; “Cán bộ, công chức nêu gương đối với Nhân dân”. Đồng thời phải thực hiện nghiêm quan điểm “Nói đi đôi với làm”.

          Trong 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, các phong trào của các tổ chức chính trị - xã hội đều gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới như: Hội phụ nữ có phong trào “Phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm”, “Góp vốn xoay vòng làm kinh tế”; Đoàn viên, thanh niên với các phong trào xung kích, tình nguyện cụ thể bằng các công trình, phần việc như: công trình đèn đường “3 trong 1”, “4 trong 1” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Nông dân với phong trào thi đua “Nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi”, đẩy mạnh chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho nông dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Hội cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”… Từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những cách làm hay, mô hình tiêu biểu trong học tập Bác. Nổi bậc là các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, toàn huyện có trên 1.000 mô hình tiêu biểu. Điển hình như: Huyện ủy với mô hình Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” để trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân; Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt mô hình “Một cửa trách nhiệm, thân thiện” gắn với thực hiện phương châm “6 biết”; các xã, thị trấn với mô hình vận động mua xe chuyển bệnh từ thiện, tổng số được 18 chiếc, trị giá trên 14 tỷ đồng; mô hình đèn đường “3 trong 1”, “4 trong 1” theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, với chiều dài hơn 59km rộng khắp các xã, thị trấn; Hội mái ấm tình thương huyện đã đỗ trên 1.000 bộ cột bê tông cất nhà cho hộ nghèo, hệ thống Mặt trận từ huyện đến các xã, thị trấn vận động Quỹ khuyến học được trên 7 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ các em học sinh được tiếp bước đến trường… Chính những việc làm đó đã tạo nên động lực thúc đẩy phong trào học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu hơn về giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự giác rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

          Có thể thấy, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước thay đổi trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, gắn việc học tập theo gương Bác vào từng việc làm cụ thể, góp phần củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua sẽ là cơ sở vững chắc để huyện Châu Thành tiếp tục nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo Bác. Năm 2019, Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;  góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trúc Phương