Cần Đăng biểu dương gia đình dòng họ học tập, các điển hình tiên tiến
Ngày 9-6-2018, Hội Khuyến học xã Cần Đăng tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình, dòng họ học tập, các điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập lần thứ III, năm 2018. Ông Hồ Trường Huấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã đến dự.

Responsive image
 

Trong những năm qua, Hội Khuyến học xã Cần Đăng đã nỗ lực thực hiện vai trò nồng cốt liên kết, phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công cuộc vận động toàn dân tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình thực hiện. đến nay, toàn xã có 360 gia đình hiếu học, 3 dòng họ hiếu học.

Hội khuyến học xã đã biểu dương 208 gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu, 155 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. trong thời gian tới, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác khuyến học, nâng cao tư tưởng học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đa dạng các hình thức xây dựng quỹ khuyến học, phấn đấu không để các em vì nghèo mà bỏ học; Phát động các phong trào nhằm tạo nguồn lực quan trọng cho hoạt động khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Dịp này nhiều gia đình, dòng họ và gương điển hình được biểu dương tại Hội nghị biểu dương gia đình, dòng họ học tập, các điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập xã Cần Đăng lần thứ III, năm 2018.

Phước Thành