Hướng dẫn Họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố
Ngày 05/11/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) đã có Hướng dẫn họp và thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện, thị xã, thành phố.

Responsive image
 

Theo đó, từ ngày 13/11 đến 16/11/2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố sẽ họp Tổ để thảo luận và cho ý kiến đối với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh gồm: Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đối với các nội dung Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm:

Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh.

Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2019. Quy định nội dung, mức chi đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh; Phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Quy định Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Quy định chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên, thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025.
Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. Ban hành danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa năm 2016 bị hủy bỏ.

Cho ý kiến đối với các báo cáo và báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh:

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác cải cách hành chính năm 2018; công tác thu hồi nợ đọng và các giải pháp để góp phần tăng nguồn thu, tiến tới tự chủ cân đối thu, chi ngân sách đến năm 2020; tiến độ thực hiện tự chủ tài chính trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập; kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; tình hình thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh An Giang…

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án thí điểm “Sáp nhập và thành lập Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020”. Kết quả thực hiện nội dung chất vấn và kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh qua thảo luận tổ trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021….

Tại  kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn theo Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý, việc thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 9 HĐND sẽ góp phần cùng với HĐND tỉnh kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, xác định tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong năm 2019./.

Tin, ảnh Nguyễn Hùng

 

Tin liên quan