Nhìn lại 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế thừa kết quả thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chịnh trị (Khóa X), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (Khóa XI) và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Châu Thành đã đang không ngừng quyết tâm để đưa chủ trương của Đảng đi vào đời sống Nhân dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Responsive image
 

Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ Châu Thành luôn nghiên cứu, chủ động đề ra nhiều cách làm, giải pháp đồng bộ. Cụ thể như:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Năm 2016, Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 27-KH/HU, ngày 07/11/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021”. Trong đó, Huyện ủy chỉ đạo các chi - đảng bộ trực thuộc phải cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động toàn khóa và kế hoạch hàng năm trên tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức thiết thực, phù hợp thực tiễn tại cơ quan, địa phương để đạt hiệu quả cao, đồng thời, lựa chọn những vấn đề nào bức xúc, cấp thiết cao để tập trung giải quyết hoặc đẩy mạnh thực hiện.
Hàng năm tổ chức nhiều cuộc Hội nghị nghiên cứu, học tập các chuyên đề Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng.

2. Việc học tập, sinh hoạt thường xuyên

Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện căn cứ nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, quan tâm lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết.

Các chi - đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đều tổ chức sinh hoạt các chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cuộc họp chi bộ, cơ quan hàng tháng. Qua sinh hoạt học tập chi bộ có thảo luận, liên hệ thực trạng tại cơ quan, đơn vị, đề ra hướng phấn đấu trong thời gian tới và khắc phục hạn chế, tồn tại. Đồng thời, mỗi đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện trong các cơ quan Nhà nước và UBND các xã, thị trấn; tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thể hiện vai trò nêu gương, thực hiện tốt đạo đức công vụ.
Việc giảng dạy, học tập trong trường phổ thông được triển khai thực hiện nghiêm túc, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
Qua học tập, các chi - đảng bộ đều xây dựng các kế hoạch thực hiện cho cả nhiệm kỳ và từng năm, bổ sung chuẩn mực đạo đức gắn với chuyên đề; ký kết giao ước thi đua với cấp ủy cấp trên và cụ thể thành các chỉ tiêu thi đua đối với các chi bộ dưới cơ sở (đối với Đảng ủy); đăng ký công trình phần việc thiết thực làm theo gương Bác hàng năm.

Công tác kiểm tra, nhắc nhở cũng được các cấp ủy quan tâm, hàng tháng kiểm tra đảng viên chấp hành đều có nội dung kiểm tra thực hiện kế hoạch đăng ký và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo và gắn với kiểm tra tính nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Ngoài ra, cấp ủy thường xuyên chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quan tâm nhắc nhở cán bộ, đảng viên cấp mình thực hiện nêu gương đúng theo nguyên tắc “Nói đi đôi với làm”, đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Những điều đảng viên không được làm”. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cơ quan được thực hiện hàng năm. Từ đó, góp phần chấn chỉnh tình trạng thiếu dân chủ, mất đoàn kết nội bộ. Tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cũng đồng thuận và an tâm công tác, tính nêu gương, kỷ luật, kỷ cương ngày càng cao, tinh thần trách nhiệm với công việc và phục vụ nhân dân ngày tốt hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: tình trạng triển khai học tập tại chi bộ cơ sở và dưới cơ sở còn hình thức, chưa liên hệ thực tiễn, soi rọi tại cơ quan đơn vị, ít quan tâm công tác biểu dương, cỗ vũ cá nhân tích cực, tự phê bình và phê bình còn nể nang, chưa nói thẳng, nói thật, chưa thực hiện đúng, đầy đủ các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước; đăng ký cam kết tu dưỡng cá nhân còn chung chung, chưa rõ, chưa sát nội dung gắn với nhiệm vụ mình phụ trách....

Để khắc phục những hạn chế trên, các cấp ủy cần nghiên cứu, vận dụng một số bài học kinh nghiệm như: Nơi nào cấp ủy thật sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kiểm tra nhắc nhở thì nơi đó đi vào nền nếp, hiệu quả. Lãnh đạo gương mẫu, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định của Đảng thì nơi đó nội bộ đoàn kết, có trật tự, kỷ cương, cổ vũ cấp dưới làm theo. Nơi nào cấp ủy có quan tâm sơ kết đánh giá việc tổ chức thực hiện và kịp thời rút kinh nghiệm, tư duy trong nhận thức, đổi mới trong cách làm, kịp thời biểu dương cá nhân, tập thể tích cực, chủ động, sáng tạo bằng các mô hình mới hiệu quả, đi đôi phê bình, kiểm điểm cá nhân thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu, thì nơi đó củng cố được niềm tin và cỗ vũ cấp dưới, hiệu quả năm sau có chuyển biến tốt hơn.

Năm 2019, toàn Đảng sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), chuyên đề Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, đồng thời đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp thực hiện nhằm làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành công việc thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức thông qua các mô hình, công trình phần việc, việc làm cụ thể gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao mức sống, xóa dần khoảng cách giàu nghèo, đô thị hóa thôn thôn, từng bước tạo công bằng trong hưởng thụ, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Trần Thị Bé Năm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy