Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Châu Thành sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI)
Ngày 09/6/2014, Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 33).

Responsive image

Hội nghị tổng kết 15 năm Phong trào “TDĐKXDĐSVH”

Nghị quyết số 33 ra đời với mục tiêu là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trên địa bàn huyện, Nghị quyết số 33 được cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 03-CTr/HU ngày 31/8/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/4/2016 của UBND huyện Châu Thành về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn huyện, kết quả đạt được:

Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 33 được các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn chú trọng thực hiện. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 33 của Đảng.

Trong giáo dục và đào tạo, với mục tiêu xây dựng mỗi trường học thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục tích cực, huyện đã triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người; học sinh được chú trọng giáo dục cả về tri thức, đạo đức, thể chất, kỹ năng sống.

Trong y tế vấn đề y đức của người thầy thuốc rất được quan tâm; đội ngũ nhân lực, trang thiết bị đáp ứng được công tác chăm sóc sức khoẻ; công tác khám và điều trị bệnh cho Nhân dân; công tác y tế dự phòng, kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số được triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Huyện đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có ý thức tôn trọng pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương. Công tác kiểm tra, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, công khai quy trình làm việc và người chịu trách nhiệm giải quyết công việc; rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chức, viên chức. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
Công tác xây dựng phát kinh tế - xã hội, huyện cũng rất chú trọng xây dựng văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh; tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng và phát triển thương hiệu địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, thực hiện tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Châu Thành đến bạn bè gần xa trong cả nước.

Việc nâng cao nhận thức của người dân trong việc tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe được huyện triển khai thực hiện có hiệu quả, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” do huyện phát động đã được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong 3 năm, đã tổ chức hơn 45 giải thể thao, hội thao cấp huyện, nhiều giải thể thao cấp cơ sở thu hút hàng ngàn lượt vận động viên tham gia thi đấu; đã thành lập được 175 câu lạc bộ thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, võ thuật, cờ tướng…. thu hút được đông đảo người dân tham gia luyện tập. Đến nay, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 34,5%.

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được phát động rộng rãi trong nhân dân lồng ghép với việc thực hiện các phong trào: “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện toàn huyện có 30.042 hộ làm hàng rào; 34.798 hộ làm cột cờ; 35.831/41.311 hộ treo ảnh Bác Hồ; 39.061/41.311 hộ được cộng nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 94,55%); có 16.543 hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc; có 64/64 ấp đạt chuẩn ấp Văn hóa (đạt tỷ lệ 100%); có 70/74 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá (đạt tỷ lệ 94,59%); có 03 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 03 xã văn hóa nông thôn mới; có 01 thị trấn văn minh đô thị.

Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từng bước được thực hiện, góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân. Đến nay, toàn huyện có: 02 Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng; 01 thư viện huyện; 26 điểm, phòng đọc thông tin cơ sở; 43 sân bóng đá; 85 sân bóng chuyền; 03 sân quần vợt; 04 sân bóng rổ; 19 sân cầu lông; 04 bàn bóng bàn… Cùng với việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa địa phương còn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; thường xuyên đăng cai tổ chức và tham dự các lễ hội truyền thống hàng năm.

Công tác vận động gây quỹ vì người nghèo - an sinh xã hội được các ngành, các cấp và nhân dân tích cực hưởng ứng. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh trong các tầng lớp Nhân dân. Trong 03 năm, cả hệ thống chính trị đã vận động tiền và hiện vật quy tiền trên 89,194 tỷ đồng, từ số tiền vận động đã thực hiện cất mới và sửa chữa 1.389 căn nhà đại đoàn kết; cất mới, sửa chữa 78 cây cầu; thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ tết 18.800 lượt hộ; hỗ trợ khó khăn đột xuất 48.659 lượt hộ; hỗ trợ khám chữa bệnh 22.840 lượt người; hỗ trợ học tập 11.875 học sinh; mua xe chuyển bệnh miễn phí…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 33 trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện còn thiếu, chưa đáp ứng được hết nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở chưa đi vào chiều sâu; một số nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc có nguy cơ bị mai một; văn hóa ngoại lai đã xâm nhập vào ý thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ và nhân dân; ngân sách đầu tư trong lĩnh vực văn hóa còn thấp so với nhu cầu…

Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 33, nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ ngành văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa; các loại hình nghệ thuật truyền thống; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể; củng cố, duy trì, nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Tuấn Khải - Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Tin liên quan