Hội nghị bồi dưỡng chính trị ngành giáo dục và đào tạo hè năm 2019
Trong 2 ngày 12 và 13-8-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục tại các điểm trường trên địa bàn xã Vĩnh An, xã Hòa Bình Thạnh và Tân Phú.

Tại hội nghị, các cán bộ công chức, viên chức được triển khai những nội dung như: Nghị quyết số 35 – NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 27/6/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ chính trị. Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Tình hình biển đông trong thời gian gần đây, sinh hoạt công tác chính trị tư tưởng, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Responsive image
Đồng chí Trần Thị Bé Năm, phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, huyện Châu Thành, triển khai tại xã Hòa Bình Thạnh
 
Responsive image
Đồng chí Đỗ Phước Thưng, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành báo cáo tại xã Tân Phú và Vĩnh An
 
Responsive image

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Minh Tân-Ngọc Hân