Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! --- Thông báo : Phiên bản mới
Đảng bộ Châu Thành qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế thừa kết quả thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chịnh trị (Khóa X), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (Khóa XI) và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Responsive image
 

Đảng bộ Châu Thành đã đang không ngừng quyết tâm để đưa chủ trương của Đảng đi vào đời sống Nhân dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ Châu Thành luôn nghiên cứu, chủ động đề ra nhiều cách làm, giải pháp đồng bộ.

Huyện ủy chỉ đạo các chi - đảng bộ phải cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động toàn khóa và kế hoạch hàng năm trên tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức thiết thực, phù hợp thực tiễn tại cơ quan, địa phương để đạt hiệu quả cao, đồng thời, lựa chọn những vấn đề nào bức xúc, cấp thiết để tập trung giải quyết hoặc đẩy mạnh thực hiện. Hàng năm huyện tổ chức nhiều cuộc Hội nghị nghiên cứu, học tập các chuyên đề Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng.  Qua sinh hoạt học tập các chi bộ triển khai cho đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện trong các cơ quan Nhà nước và UBND các xã, thị trấn; tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thể hiện vai trò nêu gương, thực hiện tốt đạo đức công vụ.

Việc giảng dạy, học tập trong trường phổ thông được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban Tuyên giáo hàng năm có kế hoạch kiểm tra dự giờ tiết giảng đối với môn Đạo đức và Giáo dục công dân, nhằm trao đổi rút kinh nghiệm nâng cao  chất lượng giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua học tập, các chi - đảng bộ đều xây dựng các kế hoạch thực hiện cho cả nhiệm kỳ và từng năm, bổ sung chuẩn mực đạo đức gắn với chuyên đề; ký kết giao ước thi đua với cấp ủy cấp trên và cụ thể thành các chỉ tiêu thi đua đối với các chi bộ dưới cơ sở; đăng ký công trình phần việc thiết thực làm theo gương Bác hàng năm; đăng ký cách làm mới sáng tạo nhằm đem lại hiệu quả thiết thực.

Responsive image
 

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được các cấp ủy quan tâm thực hiện, nhất là kiểm tra việc nêu gương đúng theo nguyên tắc “Nói đi đôi với làm”. Từ đó, góp phần chấn chỉnh tình trạng thiếu dân chủ, mất đoàn kết nội bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: việc triển khai học tập tại chi bộ cơ sở và dưới cơ sở chưa sâu, chưa liên hệ thực tiễn, soi rọi tại cơ quan đơn vị, ít quan tâm công tác biểu dương, cỗ vũ cá nhân tích cực; đăng ký cam kết tu dưỡng cá nhân còn chung chung, chưa rõ, chưa sát nội dung gắn với nhiệm vụ mình phụ trách....

Để khắc phục những hạn chế trên, các cấp ủy cũng rút ra những bài học như:   Nơi nào cấp ủy thật sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kiểm tra nhắc nhở thì nơi đó đi vào nền nếp, hiệu quả. Lãnh đạo gương mẫu thì nơi đó nội bộ đoàn kết, có trật tự, kỷ cương, cổ vũ cấp dưới làm theo. Cấp ủy có quan tâm sơ kết đánh giá việc tổ chức thực hiện và kịp thời rút kinh nghiệm, tư duy trong nhận thức, đổi mới trong cách làm, kịp thời biểu dương cá nhân, tập thể tích cực, chủ động, sáng tạo bằng các mô hình mới hiệu quả, đi đôi phê bình, kiểm điểm cá nhân thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu, thì nơi đó củng cố được niềm tin và cỗ vũ cấp dưới, hiệu quả năm sau có chuyển biến tốt hơn.

Responsive image
 

Năm 2021, toàn Đảng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng bộ Châu Thành quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ, trong đó chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.  Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Coi trọng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Kết hợp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật, xây dựng Đảng nghiêm minh với giáo dục bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng, đi đôi tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến mọi nhà, mọi người. Cỗ vũ biểu dương các gương sáng đạo đức trong nội bộ Đảng và ngoài xã hội.

Để nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, đặc biệt xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, lãnh đạo Huyện ủy yêu cầu, các cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn, nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác xây dựng đảng về đạo đức, có kế hoạch tổ chức thực hiện, có nội dung, hình thức thực hiện cụ thể và xây dựng chuẩn mực đạo đức của ngành, đơn vị sát hợp, quyết tâm làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, trước hết trong tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải làm gương để cỗ vũ quần chúng nhân dân làm theo, đồng thời xây dựng uy tín, niềm tin trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận, đồng lòng của Nhân dân thì sự nghiệp cách mạng mới thành công, như Bác Hồ từng nói: “…mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dù đúng đắn, nhưng nếu không được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân thì rất khó đi vào hiện thực cuộc sống;…”./.

Trần Thị Bé Năm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy