Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ theo tư tưởng và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong suốt cuộc đời hoạt động không mệt mỏi của mình, Hồ Chí Minh dành cho trẻ thơ tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Tình thương yêu của Người dành cho trẻ em có cội nguồn từ lý tưởng suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp vĩ đại, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

 

Hồ Chí Minh là người bạn lớn của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Đặt niềm tin và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của trẻ em là những người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc: “Bác mong các cháu chăm ngoan. Mai sau gìn giữ giang san Lạc Hồng. Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam”, Bác còn thường xuyên quan tâm nhắc nhở và giao nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho các ngành, đoàn thể. Trong Di chúc thiêng liêng trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Qua các bài nói, bài viết và bằng những việc làm cụ thể, Người đã đặt nền tảng tư tưởng và nêu tấm gương sáng về việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, ươm “mầm xanh tương lai” của đất nươc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCS&GDTE) là hệ thống những quan điểm, lý luận phương pháp, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc BVCS&GDTE nhằm giúp cho trẻ em trở thành những con ngoan, trò giỏi, những công dân hữu ích cho đất nước, những người kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng. Người nói: “Các đồng chí già là rất quý, là gương bền bỉ đấu tranh, dìu dắt bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ. Đó cũng là một tiêu chuẩn đạo đức Cộng sản chủ nghĩa” .

Người thường nhắc nhở mọi cán bộ, đảng viên, phải dạy cho thế hệ trẻ biết yêu nước, thương nòi, phải dạy cho họ có ý chí tự lập tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ. Làm cho thế hệ trẻ có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hiểu đây là con đường phát triển tất yếu của dân tộc. Hình thành cho thế hệ trẻ niềm tin tưởng ở tương lai của đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Cần phải giáo dục thế hệ trẻ tình yêu lao động, có thái độ trân trọng đối với lao động trí óc cũng như lao động chân tay. Cần giáo dục cho thanh thiếu niên kỷ luật lao động, ý thức bảo vệ của công, thực hành tiết kiệm, tinh thần dám nghĩ dám làm không sợ khó, không sợ khổ, cần cù nhẫn nại, sáng tạo trong lao động. Đối với thanh niên, Hồ Chí Minh yêu cầu: “Thanh niên phải rèn luyện và thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa” . “Phải trau dồi đạo đức của người cách mạng” , Người nhắc nhở thanh niên phải luôn luôn gắn chặt quá trình “Xây và chống” trong rèn luyện đạo đức.

Trong những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, Đảng và Nhà nước ta luôn coi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một trong những nội dung cơ bản của chiến lược con người, góp phần tạo ra nguồn nhân lực cho quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Thành đã lãnh đạo công tác BVCS&GDTE đạt được nhiều kết quả: Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ được chú trọng; đời sống văn hóa tinh thần vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ ngày càng được đảm bảo. Tuy nhiên, công tác BVCS&GDTE vẫn còn một số hạn chế: trẻ có hoàn cảnh khó khăn còn ở mức cao, trẻ em tai nạn chết nước, trẻ bị xâm hại, bạo lực gia đình, học đường vẫn còn diễn ra một số nơi, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế, thiếu sân chơi lành mạnh cho trẻ, công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng sống chưa được thực hiện thường xuyên…

Học tập và làm theo tư tưởng và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, chính quyền, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện Châu Thành sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo tinh thần công văn số 778-CV/TU, ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20- CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”; Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”; Thông báo số 324/TB-VPCP, ngày 29/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về “Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em”; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 của Chính phủ “Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường”; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 29/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực và thực hiện văn hóa ứng xử học đường.

Hai là, Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của Tỉnh, huyện về BVCS&GDTE, tăng cường thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu hành động vì trẻ em và thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá, báo cáo các chỉ tiêu về thực hiện quyền trẻ em các xã, thị trấn. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, từng bước hạn chế và kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích ở trẻ em; đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em. Phòng ngừa, phát hiện, tố giác và xử lý các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Ba là, tăng cường công tác truyền thông đến cơ sở, cộng đồng dân cư về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường. Tập trung giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng làm cha, làm mẹ, những người trực tiếp chăm sóc trẻ em và chính trẻ em về nhận diện nguy cơ bị bạo lực, xâm hại và biện pháp phòng tránh.

Bốn là, ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tăng cường giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, chú trọng giáo dục kiến thức kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong trường học (đặc biệt đối với các trường mầm non); chỉ đạo tích cực lồng ghép giáo dục ngoại khoá tuyên truyền Luật Trẻ em vào chương trình giảng dạy của hệ thống giáo dục trong các trường học trên địa bàn  huyện.

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành giữa chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong công tác BVCS&GDTE. Kịp thời phát hiện và nêu gương những cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong công tác BVCS&GDTE tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phê phán những biểu hiện tiêu cực, việc làm thiếu trách nhiệm đối với trẻ em trên địa bàn.

Sáu là, Đài truyền thanh huyện, xã-thị trấn, Cổng thông tin điện tử của huyện, các trang mạng xã hội UBND huyện, Huyện Đoàn Châu Thành ưu tiên và thường xuyên đăng, phát các tin, bài tuyên truyền, truyền thông về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, đặc biệt là Luật Trẻ em; Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo trên, các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em không chỉ trong tháng hành động vì trẻ em mà cần thiết phải đưa vào chương trình kế hoạch hàng năm, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi ngành, mỗi cấp.  Trong đó, Đoàn thanh niên đóng vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền bằng những phần việc cụ thể vừa trước mắt, vừa lâu dài.

Để công tác BVCS&GDTE thực sự là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong mục tiêu chiến lược xây dựng nguồn lực con người, là một trong 3 khâu đột phá lớn mà Nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng đã xác định. Đồng thời, cần làm cho toàn xã hội nhận thức đúng đắn “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, cùng có trách nhiệm xây dựng thế hệ tương lai của đất nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Trần Thị Bé Năm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy