Huyện Châu Thành tăng cường vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế
Năm 2019, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành cùng bảo hiểm xã hội huyện và các xã, thị trấn, các đơn vị, trường học phấn đấu các trường phải đạt 100% học sinh có thẻ bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Để thực hiện đạt mục tiêu, Bảo Hiểm Xã Hội huyện Châu Thành và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, Ngành tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện đợt vận động cao điểm học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn phụ trách, nhằm tạo sự gắn kết, chỉ đạo chặt chẽ trong công tác triển khai, tiến tới bảo đảm an sinh xã hội và góp phần hoàn thành bảo hiểm y tế toàn dân tại địa phương. Phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để học sinh và phụ huynh hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm tuyên truyền trực tiếp đến phụ huynh học sinh trong các buổi họp phụ huynh và trong sinh hoạt chủ nhiệm để phụ huynh học sinh thấy được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện rà soát phân loại học sinh đã tự mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện chính sách, học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế, để có cơ sở xác định số học sinh còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế cần vận động tham gia. Tổ chức kiện toàn mạng lưới y tế trường học, thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích của chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường. Bảo hiểm xã hội huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp tốt với các cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể, chính quyền địa phương, Hội khuyến học, mạnh thường quân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đồng thời thường xuyên phổ biến các mô hình gương điển hình để nhân rộng. Bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn về tổ chức khám chữa bệnh tốt ngay từ tuyến y tế cơ sở bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế.

Responsive image
 

Từ đầu năm học 2019 – 2020, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành cùng Bảo Hiểm Xã Hội huyện và các xã, thị trấn, các đơn vị, trường học đã phối hợp chặt chẽ thực hiện các giải pháp nêu trên và đạt một số kết quả tích cực. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã có 18.596 học sinh có thẻ bảo hiểm y tế, trong đó, số học sinh đã vận động tham gia bảo hiểm y tế là 10.331 học sinh; số học sinh có thẻ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo là 8.265 học sinh. Tổng số học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Châu Thành là 27.710 học sinh, số học sinh có thẻ bảo hiểm y tế 18.596 học sinh, đạt tỷ lệ 67,11%, như vậy còn 9.114 học sinh cần vận động tham gia bảo hiểm y tế.

Để Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành cùng bảo hiểm xã hội huyện và các xã, thị trấn, các đơn vị, trường học phấn đấu các trường phải đạt 100% học sinh có thẻ bảo hiểm y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành quán triệt đến hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các trường về chủ trương vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, các quyền lợi khi tham gia sẽ được chăm sóc sức khỏe ban đầu; Giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế cho các trường theo phân cấp quản lý; Chỉ đạo các trường thống kê các số lượng học sinh tham gia bảo hiểm y tế, lập danh sách thu tiền và nộp cho cơ quan bảo hiểm y tế xã hội để đảm bảo công tác phát hành thẻ kịp thời; Chỉ đạo cho các Đoàn trường có kế hoạch tham gia tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, phát động phong trào giúp bạn nghèo mua bảo hiểm y tế, vận động các tổ chức, cá nhân tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Chỉ đạo các trường quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo công tác giáo dục sức khỏe, sơ cứu ban đầu, khám sức khỏe và tổ chức thăm khám sức khỏe cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế ít nhất một lần trên một năm.

Responsive image
 

Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương, Hội khuyến học, mạnh thường quân, các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp với Ngành y tế và các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho học sinh có bảo hiểm y tế khi ốm đau, tai nạn phải điều trị tại các cơ sở y tế; Phối hợp chặt chẽ với nhà trường tổ chức tốt công tác y tế trường học, quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và có hoạt động giáo dục thể chất góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong tình hình mới; Thực hiện tốt công tác thống kê báo cáo số học sinh có thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về bảo hiểm y tế xã hội Tỉnh, UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để có giải pháp hỗ trợ, đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn.

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh là mối quan tâm rất lớn của toàn xã hội; là một trong những nội dung quan trọng trong mục tiêu giáo dục, đào tạo toàn diện con người của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách Bảo hiểm y tế được thực hiện với học sinh đã chứng minh tính đúng đắn, sự cần thiết khách quan, là giải pháp hữu hiệu giúp cho thế hệ trẻ đủ sức khỏe để học tập, rèn luyện, là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Chính vì thế, mỗi phụ huynh học sinh cần nâng cao ý thức, tích cực tham gia bảo hiểm y tế, để bảo vệ sức khỏe cho con em mình.

Lê Hậu