Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Vĩnh Lợi nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước ta nhằm xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Responsive image
 

        Vĩnh Lợi là một xã nông nghiệp của huyện Châu Thành, trong những năm vừa qua, Đảng bộ xã đã quan tâm lãnh đạo xây dựng nông thôn và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tính đến thời điểm 6/2020 xã đã đạt được 11/19 tiêu chí chiếm 57,89% và 36/49 chỉ tiêu chiếm 73,47%. Tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến năm 2020 là 67.533 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương 2.250 triệu đồng, ngân sách tỉnh 35.044 triệu đồng, ngân sách huyện 20.005 triệu đồng, doanh nghiệp 2.044 triệu đồng, nhân dân đóng góp 8.190 triệu đồng.

         Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã Vĩnh Lợi đã có nhiều đổi thay, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Lợi đã không ngừng nỗ lực, tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Lợi còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần quan tâm tháo gỡ. Đến thời điểm hiện tại xã còn khá nhiều chỉ tiêu chưa đạt được; cơ sở vật chất huy động từ nguồn nội lực trong dân và ngoại lực còn hạn chế; đội ngũ cán bộ còn có những hạn chế nhất định; hệ thống giao thông; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, sản xuất hàng hóa lớn; lao động trong nông nghiệp phần lớn chưa qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mức bình quân chung toàn huyện; đời sống văn hóa nông thôn có nhiều tiến bộ nhưng chưa theo kịp xu thế chung của cả nước.

Responsive image
 

         Từ thực trạng về lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ xã Vĩnh Lợi trong thời gian qua, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ xã trong tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ xã Vĩnh Lợi tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản, cụ thể:

        Thứ nhất, Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, tập trung trí tuệ, tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục rà soát, tổng kết kinh nghiệm thực hiện các tiêu chí, để hàng năm bổ sung vào nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy chế làm việc, việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên đã được phân công, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình, có biện pháp tháo gỡ khó khăn.

         Thứ hai, Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết TW 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020.

          Công tác tuyên truyền tập trung làm rõ phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", xác định mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân trong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn. Quán triệt và đề cao vai trò của các cấp, các ngành đoàn thể và người dân, đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại nhà nước.

           Thứ ba, Chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân.

         Thứ tư, Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội để tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực từ đóng góp của nhân dân. Động viên nhân dân có biện pháp tích lũy vốn để chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, kinh tế theo hướng hàng hóa.

         Thứ năm, Cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, gắn với xóa đói giảm nghèo, tạo cơ sở xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, phát triển y tế, giáo dục. Lãnh đạo khai thác các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của xã, phát huy nội lực, tạo cơ sở cho việc mở rộng các ngành nghề và các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn.

         Thứ sáu, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý nông thôn mới xã tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tiêu chuẩn, am hiểu thực tiễn, sâu sát với nhân dân.

         Thứ bảy, Đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục những thủ tục rườm rà, gây cản trở đến việc triển khai các quy định, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

        Thứ tám. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ về xây dựng nông thôn mới. Cần tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị, xã hội tham gia vào việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông, dạy nghề, hỗ trợ việc làm, dịch vụ, vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật... cho nông dân.

        Thứ chín, Tranh thủ sự hỗ trợ của Huyện ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện về nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đối với các chỉ tiêu cần vốn đầu tư; Kịp thời biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp, khắc phục tư tưởng trông chờ vào nhà nước hoặc doanh nghiệp cũng như nguồn ngoại lực.

         Mặc dù còn gặp khó khăn, song với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" cùng với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Lợi tiếp tục đoàn kết, thống nhất; huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu cán đích nông thôn mới trong năm 2023./.

Kim Xoàng