Chúc mừng năm mới 2019!!!
Châu Thành đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, Huyện ủy Châu Thành triển khai kế hoạch số 27-KH/HU về “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021” đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn và phù hợp với tình hình thực tế của Huyện.

Responsive image
 

Ban thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị. Đồng thời, thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện. Kết quả đã tổ chức được trên 40 cuộc hội nghị với trên 6 nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham dự đạt gần 100% cán bộ, đảng viên tham dự và tham dự hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề, yêu cầu các chi đảng bộ tiếp tục quán triệt thực hiện toàn hệ thống chính trị.

Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo đa dạng và phong phú hơn về hình thức. Hằng tháng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy đều có chuyên mục tuyên truyền Chỉ thị 05 thông qua tập thông tin công tác tư tưởng và đăng các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chi đảng bộ thường xuyên tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện và làm theo gương Bác bằng chính công việc cụ thể được phân công. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Đài truyền thanh, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện xây dựng và tuyên truyền các chuyên mục học tập và làm theo Bác, nêu các gương điển hình tiêu biểu… Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào ngành giáo dục và đào tạo được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm. Một số trường học duy trì các buổi sinh hoạt dưới cờ như kể chuyện về  Bác Hồ, đọc các bài cảm nghĩ qua lời dạy của Bác…

Đồng chí Hồ Văn Hận – phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: “Việc học Bác luôn là nhiệm vụ trọng tâm và cần thiết nhất, vừa là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân. Đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần phấn đấu rèn luyện để xây dựng những phẩm chất, đạo đức của người cán bộ đảng viên “cần – kiệm – liêm – chính – chí công vô tư”, đồng thời góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo lòng tin trong nhân dân…”.

Qua 01 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Huyện. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện luôn xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và căn cứ vào nhiệm vụ của mình đã xây dựng kế hoạch thực hiện một cách nghiêm túc, đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm; gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương. Qua đó ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên ngày càng được nâng lên, không ngừng học hỏi để nâng cao hiệu quả công việc, tinh thần trách nhiệm ngày càng cao, thực hiện đạo đức công vụ, ứng xử văn hóa gắn với xây dựng tác phong quần chúng, chống quan liêu, cửa quyền; Các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương…

Cùng với những kết quả đạt được, qua quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị  05  của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện uỷ Châu Thành cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, tồn tại, khó khăn và hạn chế như: công tác phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tuyên truyền ra quần chúng nhân dân ở một số nơi còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ; Một số chi, đảng bộ đã ký kết giao ước thi đua nhưng chưa chấp hành nghiêm túc các nội dung thi đua, sự phối hợp giữa đảng, chính quyền trong công tác tổ chức thực hiện đôi lúc chưa đồng bộ, công tác kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, hướng tới Huyện ủy Châu Thành đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: Các chi, đảng bộ nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, tiếp tục thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện theo phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”. Học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. 

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục thực hiện Quy định số 101- QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và các quy định khác của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền với những nội dung phù hợp. Chú trọng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh – thiếu niên gắn phát đọng phong trào thi đua thể hiện học tập và làm theo gương Bác.

Thanh Bạch