Chúc mừng năm mới 2019!!!
94 đảng viên mới được bồi dưỡng lí luận chính trị trong khóa I năm 2018
Ngày 02-02-2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 94 học viên là quần chúng ưu tú, từ các ban ngành, đoàn thể huyện và 13 xã, thị trấn.

Responsive image
 

Sau khoảng thời gian 8 ngày học tập, tiếp thu nghiêm túc, các học viên đã được nghiên cứu học tập 10 nội dung cơ bản về lý luận chính trị như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Những nội dung được tiếp thu trong lớp bồi dưỡng, sẽ là kim chỉ nam, nền tảng giúp cho các đồng chí học viên tự phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tư tưởng vững vàng,  xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam./.

Minh Thiện