Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
Ban hành quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện
Phó Chủ tịch UBND Huyện Cù Minh Trọng vừa ký Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 28/08/2017 ban hành quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Châu Thành.

 

Quy định  áp dụng đối với các ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động trên địa bàn huyện Châu Thành.

Quy định nêu rõ: Các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm sử dụng tiết kiệm nước; Giảm thiểu và xử lý chất thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải vào nguồn nước; Không được lấn chiếm, xây dựng trái phép công trình ảnh hưởng đến mặt nước. Tổ chức, cá nhân nào gây ô nhiễm nguồn nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổ chức, cá nhân được giao quyền sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất; Tổ chức, cá nhân nào gây ô nhiễm môi trường đất chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát thải khí tác động xấu đến môi trường có nghĩa vụ, trách nhiệm giảm thiểu và xử lý bảo đảm chất lượng môi trường không khí theo quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn phát thải khí công nghiệp lưu lượng lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xả thải.

Bên cạnh đó, Quyết định còn quy định việc bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Bảo vệ môi trường làng nghề; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt; Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; Quản lý chất thải nguy hại; Quản lý nước thải; Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường; Lập danh sách và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

Để thực hiện đúng theo quy định, UBND huyện yêu cầu các ban, ngành huyện tùy theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung được quy định. Trong đó, giao  Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước UBND huyện kiểm tra tình hình thực hiện Quy định này đối với các ban, ngành và UBND cấp xã theo quy định.

UBND xã, thị trấn thực hiện các quy định theo Luật bảo vệ môi trường và theo quy định cụ thể tại quyết định này; Chỉ đạo các tổ, ấp xây dựng quy ước, hương ước bảo vệ môi trường; Chủ trì phối hợp với các chủ dự án tổ chức tham vấn cộng đồng về triển khai các dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; Xây dựng khu mai táng, cải táng trên địa bàn cấp xã đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; Công khai thông tin về bảo vệ môi trường của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn để nhân dân giám sát.

Thanh Bình

 

Tin liên quan