Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Vĩnh Thành đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với nghị quyết 04 góp phần chuyển biến nhận thức trong cán bộ, Đảng viên, và nhân dân
Qua thời gian thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến tự chuyển hóa trong nội bộ, việc thực hiện này đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Responsive image

Buổi sinh hoat chi bộ Văn phòng Đảng ủy

Để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong toàn thể cán bộ, Đoàn Viên, Đảng viên hội viên và nhân dân. Trong năm 2017, Ban thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Thành tập trung chỉ đạo quán triệt, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hội nghị toàn thể, đảng viên; hội nghị cơ quan, đoàn thể và trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng; Công tác tuyên truyền được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng,  đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước... song song đó, còn lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc sinh hoạt chi, tổ, hội.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 05 với các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, của huyện đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là người đứng đầu; Quy định số 55 của Bộ Chính trị về việc một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên. Một trong những hoạt động cụ thể hóa các Chỉ thị, Quy định trên là việc tổ chức Tết Nguyên Đán vui xuân lành mạnh bổ ích, tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức vui tết đón xuân lành mạnh, tiết kiệm, tạo được sự ủng hộ đồng thuận cao trong cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05, đều được thường trực, Ban thường vụ Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc và chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tại 14 chi bộ trực thuộc để nhắc nhở, phê bình và sửa chữa, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Từ đó hầu hết các chi bộ, cơ quan, các ấp đã kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, 100% các chi bộ đã hoàn thành việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05.

Ban thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Thành thường xuyên chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đề cao trách nhiệm nêu gương, dân chủ, quần chúng, khoa học, Nói đi đôi với làm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, Đảng viên theo quy định 101 của Ban Bí thư. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” như Các chi bộ trực thuộc, Đoàn thanh niên xã xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, Phong Cách Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội đã tuyên truyền, nhân rộng các mô hình  xây dựng tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo Bác, nuôi heo tiết kiệm, giúp đỡ bạn nghèo, quỹ vì phụ nữ nghèo. Từ đó đã tác động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhìn chung về thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần tích cực trong việc chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, Đảng viên, Đoàn Viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, Phong Cách Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của tư tưởng đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, từ đó nâng cao ý thức thường xuyên rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức. Thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao, chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới toàn Đảng bộ xã Vĩnh Thành tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Phong Cách Hồ Chí Minh gắn với việc tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII…; Chỉ đạo các Chi bộ triển khai tốt chuyên đề hàng năm, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở kiểm tra việc thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo gương Bác của các đảng viên, đưa việc thực hiện các cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Phong Cách Hồ Chí Minh vào nội dung kiểm điểm sinh hoạt Đảng hàng tháng…; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Phong Cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, với các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của các ngành.../.

Bích Thủy