Châu Thành tăng tốc cải cách hành chính trên 7 lĩnh vực
Công tác cải cách hành chính từ đầu năm đến nay tiếp tục được Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự thuận lợi cho người dân hạn chế sự sách nhiễu, phiền hà... tạo tính dân chủ trong các lớp nhân dân.

Responsive image
 

Nổi bật, Ủy Ban Nhân Dân Huyện ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 25/01/2019 về cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2019, trong đó đã đặt ra 36 đầu công việc phân công nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn vị  trên 07 lĩnh vực gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Đồng thời ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) và chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của huyện Châu Thành năm 2019 và các năm tiếp theo.  Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, đến nay huyện đã hoàn thành 29/36 đầu công việc đạt tỷ lệ trên 80% kế hoạch đề ra.

Responsive image
 

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Đài truyền thanh huyện tổ chức xây dựng các video clip hướng dẫn và quy trình thực hiện các loại thủ tục hành chính đơn giản và có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều. Nhằm giúp người dân, tổ chức chủ động chuẩn bị, hồ sơ tài liệu và điền thông tin vào các tờ khai, biểu mẫu giúp giảm thiểu thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Song song với việc xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông qua việc tổ chức Diễn đàn lắng nghe ý kiến để giải đáp ý kiến thắc mắc của người dân xoay quanh công tác chỉ đạo điều hành nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, năng lực trình độ, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Tổ chức kiểm tra đột xuất tại các đơn vị: UBND Thị trấn An Châu, UBND xã Vĩnh Hanh, UBND xã Vĩnh An, UBND xã Vĩnh Lợi; Kiểm công tác cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã được 6/10 đơn vị đạt 60% kế hoạch, các đơn vị còn lại sẽ tiến hành kiểm tra những tháng cuối năm tiếp theo. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai địa chỉ và số điện thoại đường dây tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: Tổ kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh (0296.3957006); Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh (038.247.247); Tổ kiểm tra công vụ huyện: (02963.651248), địa chỉ hộp thư điện tử: pnoivu.chauthanh@angiang.gov.vn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; Đồng thời được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện. Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Responsive image
 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến nay bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được kiện toàn về cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động; Xây dựng quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông tổ chức phân công cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện: tiếp nhận 11.056 hồ sơ, Trong đó trả đúng hẹn 3.556 hồ sơ; trả sớm hẹn 6.863 hồ sơ; tồn 316 hồ sơ (chưa đến hạn trả). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã tiếp nhận 45.543 hồ sơ, trả sớm hẹn 36.613 hồ sơ, trả đúng hẹn 8.769 hồ sơ, tồn 161 hồ sơ.

Cùng với giải quyết thủ tục hành chính, công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính tiếp tục thu được nhiều kết quả. Trong đó, Huyện tiếp tục xây dựng các văn bản thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19 - NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.  Huyện đã thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, đối với TT.An Châu, Cần Đăng, Bình Hoà, nâng tổng số xã thực hiện lên 9/13 xã, thị trấn. Thực hiện mô hình kiêm nhiệm các chức danh trưởng các cơ quan ban, ngành cấp huyện như: Trưởng Ban Dân vận đồng thời Chủ tịch MTTQVN; Trưởng Ban Tổ chức đồng thời Trưởng Phòng Nội vụ; Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc TT.BDCT huyện;  Đồng thời thí điểm mô hình Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch MTTQVN cấp xã đối với 03 xã: Vĩnh Thành, Hoà Bình Thạnh và Tân Phú.

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện hệ thống thư điện tử của tỉnh đã được triển khai rộng khắp mang lại hiệu quả thiết thực trong công việc. Tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên phần mền dichvucong.angiang.gov.vn,  Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 28.801 hồ sơ, trong đó: tiếp nhận tại một của điện tử là 23.824 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến là 4.977 hồ sơ. Kết quả giải quyết là 28.522 hồ sơ, trong đó mức độ xử lý: mức độ 2 là 19. 672 hồ sơ, mức độ 3 là 8.801 hồ sơ, mức độ 4 là 49 hồ sơ; chưa xử lý 279 hồ sơ.

Trong 3 tháng cuối năm, phát huy kết quả và khắc phục những khó khăn tồn tại để triển khai có hiệu quả chương trình cải cách thủ tục hành chính Nhà nước theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính Phủ, Bộ Nội vụ, công tác cải cách hành chính phải tăng tốc. Theo đó, Huyện sẽ Tăng cường kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Rà soát đơn giản thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ, thực hiện cơ chế một cửa; Tuyên truyền sâu rộng chủ trương việc tiếp nhận và trả kết quả qua đường Bưu điện. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức trong hành động; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành địa phương về cải cách thủ tục hành chính qua chỉ đạo và thực hiện; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4; tăng cường và nâng cao chất lượng việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công ích… Thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Nhiệm vụ tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cải cách của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, huyện Châu Thành An Giang sẽ hoàn thành những mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

Thanh Bình

Tin liên quan