Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
Châu Thành tăng cường công tác cải cách hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp
Thời gian qua, các ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn đã có nhiều nổ lực thực hiện đồng bộ và hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Responsive image

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn An Châu

Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức điều nâng lên đặc biệt là việc giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã thực hiện tốt, mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp đã được Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Cường đánh giá vào ngày 24/8/2017 tại Buổi họp rà soát kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017. Tại buổi họp ông Phan Văn Cường cũng thông tin đến đại biểu, theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 huyện Châu Thành xếp hạng II, tăng 2 bậc so với năm 2015. Kết quả đạt được là do sự quyết tâm lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến xã và sự phấn đấu, nổ lực của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện nhằm hướng đến một nền hành chính hiện đại, thông suốt hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân.

Responsive image

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Thành

Để giữ vững và phấn đấu hơn nữa công tác cải cách hành chính trong thời gian tới cũng như trong năm 2017, ngày 09/01/2017 UBND huyện ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2017. Kế hoạch đề ra 37 đầu công việc và có sự phân công cụ thể từng cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện. Tính đến tháng 6/2017, Huyện có 26/37 đầu công việc hoàn thành đạt gần 71% Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Cụ thể về cải cách thể chế, Huyện đã ban hành Chương trình công tác năm 2017 và 14 văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017; Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Huyện đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn năm 2017 nhằm tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính, kết quả không có đơn thư của cá nhân hay tổ chức phản ánh, kiến nghị. Việc công khai, niêm yết các văn bản có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 7.495 hồ sơ (trong đó tồn trong tháng12/2016 chuyển sang là 304 hồ sơ), trả sớm hẹn 3.802 hồ sơ, trả đúng hẹn 3.055 hồ sơ. Đối với tình hình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính và mạng internet, Huyện đã giải quyết 24 hồ sơ, các hồ sơ còn lại do cá nhân, tổ chức trực tiếp đến nhận tại một cửa. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Huyện đang thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân và người dân. Ngoài ra, công tác kiểm tra giám sát công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính luôn được duy trì thường xuyên và đột xuất, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo và bộ phận chuyên môn. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, theo dõi thực hiện. Công tác phối hợp giữa các ban ngành, UBMTTQVN, các đoàn thể và xã, thị trấn đảm bảo chặt chẽ.

Song song đó, UBND huyện cũng yêu cầu trong thời gian tới Thủ trưởng các Phòng ban và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mình phụ trách, qua đó đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi cho phù hợp thực tế tình hình của địa phương. Thực hiện niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; Đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện 02 Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã, danh mục thủ tục hành chính theo phụ lục II của Quyết định số 846/QĐ-TTg; Công khai số điện thoại và địa chỉ nơi tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện liên thông 03 thủ tục hành chính (đang ký khai sinh, đăng ký bảo hiểm, đăng ký thường trú cho trẻ dưới 6 tuổi theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BCA-BYT; Thủ trưởng các ngành chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm bố trí công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm và am hiểu thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, tăng cường kiểm tra đôn đốc và hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức giải quyết các thủ tục hành chính nhằm đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn. Đồng thời, Thủ trưởng các ngành chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức hướng dẫn nhân viên Bưu điện về cách hướng dẫn kê khai hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mình phụ trách để Bưu điện huyện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và trả kết quả qua đường Bưu điện; Tăng cường ứng dụng phần mềm triển khai nhất là phần mềm một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành trong cải hành chính và thủ tục hành chính nhằm đảm bảo hướng đến một nền hành chính hiện đại, thông suốt hiệu lực, hiệu quả, mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển./.

Xuân Ngọc

 

Tin liên quan