Kết quả thực hiện duy trì nâng chất các chỉ tiêu môi trường 17.2 và 17.5 trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tại Vĩnh Thành năm 2019
Ngày 01 -11- 2019, đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đến kiểm tra kết quả thực hiện duy trì nâng chất các chỉ tiêu môi trường 17.2 và 17.5 trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tại xã Vĩnh Thành năm 2019.

Ông Trần Ngọc Thạch- Phó Trưởng phòng, Phòng Truyền thông và Bảo tồn đa dạng sinh học, Chi cục Bảo vệ môi trường; Bà Châu Thị Thùy Mỹ, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Chi cục Bảo vệ môi trường; ông Trần Quang Đức Trí- Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành cùng đi với đoàn.

Responsive image
 

Theo đó, chỉ tiêu 17.2 về tỷ lệ cơ sở sản xuất- kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về môi trường, xã cần đảm bảo thực hiện các nội dung như như: tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thuộc đối tượng phải lập thủ tục hành chính về môi trường là 59 cơ sở đạt tỷ lệ 100%, 100% các cơ sở đều thực hiện đúng các giải pháp bảo vệ môi trường được duyệt  theo hồ sơ đạt tỷ lệ 100%, và hồ sơ minh chứng... chỉ tiêu 17.5 chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom xử lý theo quy định. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã thì đến nay chất thải rắn trên địa bàn đều được thu gom, nước thải sinh hoạt, nước mưa ở các khu dân cư đều được xử lý bằng hầm tự hoại của các hộ dân….

Qua một buổi kiểm tra, nhìn chung cả hai chỉ tiêu trên đều đạt, Bên cạnh đó, đoàn cũng nhắc nhở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành tiếp tục bổ sung kế hoạch, báo cáo kết quả hưởng ứng sự kiện, phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn xã năm 2019; hoàn chỉnh kế hoạch quản lý rác thải sinh hoạt rác thải nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2019./.

Bích Thủy