Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! --- Thông báo : Phiên bản mới
Châu Thành quyết tâm thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Tháng 03-2021, cùng với các địa phương khác trên cả nước, huyện Châu Thành bắt đầu thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Cuộc Tổng điều tra lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và địa phương. Chính vì vậy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện quyết tâm thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn.

Phát thanh viên: Hồ Phát-Ánh Thư

Responsive image
 

Cuộc tổng điều tra nhằm mục đích đánh giá về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”...

Cuộc tổng điều tra được thực hiện trên địa bàn huyện Châu Thành gồm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ thu thập thông tin của cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3 đến 30/5/2021. Giai đoạn 2 sẽ thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/7 đến 30/7/2021.

Để cuộc tổng điều tra diễn ra nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, thời gian qua huyện Châu Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổng điều tra; thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra cấp huyện. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã, thị trấn tuyển chọn điều tra viên và chuẩn bị các điều kiện cho cuộc tổng điều tra. Đồng thời, UBND huyện Châu Thành đã triển khai phương án, giao trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành, cơ quan đơn vị trực tiếp tham gia tổng điều tra và hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành tổng điều tra. Huyện cũng triển khai nội dung, các nhóm thông tin cần điều tra, thu thập theo loại phiếu điều tra, đối tượng điều tra.

Responsive image
 

Cuộc tổng điều tra lần này, với những đổi mới về việc ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập thông tin, huyện Châu Thành đã và đang thực hiện cuộc điều tra theo đúng tiến độ và quy định.

Bà Văn Thụy Bích Uyên – Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê huyện cho biết “Đến cuối tháng 03-2021, Châu Thành đã tiến hành điều tra và có dữ liệu 47/69 đơn vị sự nghiệp, tỷ lệ 68%; 08/10 hiệp hội, tỷ lệ 80%. Qua đánh giá, công tác điều tra trên địa bàn huyện đảm bảo đúng tiến độ. Từ nay, đến cuối tháng 05-2021, Ban Chỉ đạo huyện, Chi Cục Thống kê huyện tiếp tục thu thập thông tin và hoàn thành dữ liệu với 22 đơn vị sự nghiệp và 02 hiệp hội còn lại. Để đến tháng 07-2021, huyện bắt đầu tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng”.

Responsive image
 

Để đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu của cuộc tổng điều tra, huyện Châu Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nhận thức rõ trách nhiệm khai báo thông tin. Ban Chỉ đạo huyện sẽ bám sát nội dung kế hoạch tổng điều tra UBND tỉnh đã ban hành để thực hiện đúng kế hoạch, các quy trình áp dụng cho tổng điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc tổng điều tra.

Lê Anh