Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành đạt nhiều kết quả trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Năm 2015, sau bốn năm từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW (Sau đây gọi tắt là Chỉ thị 03) “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, huyện Châu Thành đã đạt được nhiều kết quả nhất định, tạo điều kiện thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, với công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao về kết quả và những chuyển biến tích cực do việc thực hiện Chỉ thị 03 mang lại.

Responsive image
 

Năm qua, huyện Châu Thành đã làm tốt công tác triển khai quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo chuyên đề năm 2015 “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh việc quán triệt,  Huyện uỷ Châu Thành còn đưa việc học tập chuyên đề năm 2015 vào sinh hoạt thường xuyên tại tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể. Từ việc học tập như thế, các đảng viên sẽ thảo luận, liên hệ trực tiếp với bản thân, đơn vị để từ đó có thể rút ra được những điều cần phải học tập và làm theo từ những đức tính, lời dạy và tấm gương đạo đức của Bác. Trong khi đó thì Huyện ủy cũng yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các cán bộ, đảng viên phải thực hiện theo đúng giao ước thi đua, đảm bảo chất lượng làm thật, hiệu quả thật, khắc phục tình trạng làm hình thức, qua loa, làm không đến nơi đến chốn. Chính vì có nhiều giải pháp đồng bộ ấy đã góp phần rất lớn vào việc xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhắc nhở trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc đồng bộ, đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của cơ quan đơn vị một cách thường xuyên.
    

Để đạt được hiệu quả thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm qua, Huyện ủy Châu Thành đặt ra những chỉ tiêu thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác cụ thể bằng việc ký kết giao ước thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong năm, các công trình đều gắn với nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, đặc biệt là gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, công trình phần việc của huyện về phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức tiết kiệm 2 ngày lương/năm nhằm chăm lo cho hộ chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền tiết kiệm trên 970 triệu đồng. Không chỉ tham gia vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
    

Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, năm qua, nhìn chung đa số cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực hơn trong nhận thức, thể hiện tính nêu gương ngày càng rõ hơn. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc mình đảm trách, ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, thái độ phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn. Đồng thời góp phần xây dựng, khắc phục những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
    

Ngoài việc tổ chức học tập sâu rộng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các chi, đảng bộ tiếp tục quán triệt cho cán bộ, công chức ngoài Đảng, đoàn viên, hội viên, các thầy cô giáo, đội ngũ cán bộ ngành y tế, lực lượng vũ trang và học sinh. Qua đó, thật sự đã tuyên truyền ngày càng sâu rộng  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến học sinh, thế hệ trẻ và quần chúng nhân dân. Đưa cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương của Bác thực sự lan tỏa đến các cộng đồng dân cư.
    

Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị 03 của huyện Châu Thành từng bước đạt được nhiều thành tựu, góp phần đưa cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu từ nội dung học tập đến những việc làm theo Bác. Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thường xuyên, với quan điểm làm đến nơi đến chốn, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, có phê phán và biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân tích cực. Các cấp ủy Đảng nhận thức đúng đắn nên việc triển khai thực hiện một cách sáng tạo, có những cách làm mới, thường xuyên kiểm tra giám sát, nhắc nhở cán bộ, đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phong cách Hồ Chí Minh. Trong khi đó, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị có sự phối hợp đồng bộ bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Từ đó góp phần tạo được sức lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
    

Tuy nhiên bên cạnh đó, việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn, cần phải khắc phục để cuộc vận động ngày càng đi sâu vào đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, tạo được hiệu quả tích cực trong việc xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập. Chính vì thế, nhằm góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2016, Ban thường vụ Huyện ủy tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ cơ sở, các cơ quan, đoàn thể phải thực hiện nghiêm túc nội dung học tập Bác tại các cuộc họp; thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức chi bộ gắn với nghề nghiệp. Huyện ủy Châu Thành cũng sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra định kỳ 6 tháng – cuối năm một cách chặt chẽ, đánh giá sát thực để đưa vào xếp loại  chi – đảng bộ. Tiếp tục ký kết giao ước thi đua 2016 với cấp ủy cấp trên, đăng ký công trình phần việc gắn với nhiệm vụ cơ quan, địa phương. Tích cực, chủ động tuyên truyền, đồng thời khen thưởng kịp thời những cá nhân gương mẫu và phê phán những cá nhân có hành vi, thói quen sinh hoạt, ứng xử, phong cách quan liêu, thiếu trách nhiệm, làm việc cầm chừng thiếu nhiệt tình, kém hiệu quả…nhằm lập lại nề nếp, kỷ luật, kỷ cương gắn với thi đua thực hiện chuẩn mực “5 xây, 5 chống”. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục bổ sung chuẩn mực đạo đức của ngành và địa phương mình gắn với chuyên đề năm 2016.
    

Với sự nổ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, những kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016 đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin trong Đảng, trong nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Châu Thành, phát huy sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hồ Phát