An Châu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo gương Bác
Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên là nhiệm vụ then chốt, là hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ; là chìa khóa mở ra nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tạo sự đoàn kết tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Theo đó, hàng quý Đảng ủy thị trấn đều triển khai, quán triệt sinh hoạt chính trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và cấp phát thông tin tư tưởng, một số văn bản, tài liệu có liên quan cho Chi bộ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò sự lãnh đạo của Đảng; giúp cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức, kỷ luật, phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mỗi cương vị công tác. Bên cạnh đó, cũng rèn luyện tư tưởng cán bộ vững vàng hơn trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lôi kéo, chóng phá lại sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa (XI, XII) về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy thị trấn An Châu đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến Chi bộ và đảng viên, quần chúng, đơn vị thực hiện một cách nghiêm túc Chỉ thị. Mỗi đảng viên và quần chúng phải đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong năm 2019 và các chi bộ trực thuộc phải đăng ký công trình phần việc học tập theo Bác. Theo đó, Đảng ủy, Chi bộ có trách nhiệm theo dõi định hướng thực hiện, Ban thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra 2 lần/1 năm để từ đó, kịp thời chấn chỉnh và làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Cụ thể từ khi triển khai và tổ chức thực hiện đến nay hầu hết cán bộ, đảng viên đều thực hiện tốt, thay đổi chuyển biến về nhận thực, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, thái độ và phong cách tiếp xúc với nhân dân ngày càn tốt hơn.

Responsive image
Sinh hoạt chính trị tư tưởng hàng tháng tại các chi bộ
 
Responsive image
Ra mắt xe chuyển viện từ nguồn kinh phí vận động

Bên cạnh đó, đối với quần chúng nhân nhân dân trên địa bàn,  Đảng bộ thị trấn còn vận động các cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn làm theo Bác cùng nhau chăm lo an sinh xã hội như vận động đóng góp kinh phí mua thêm 1 xe chuyển bệnh miễn phí trên 1 tỷ đồng, xây dựng cầu giao thông nông thôn, sửa chữa lộ giao thông nông thôn, chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền trên 2 tỷ 585 triệu đồng. Kịp thời biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Đảng ủy thị trấn còn triển khai thực hiện Quy định số 55, 101-QĐ/TW chú trọng đến thực hiện nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt và xây dựng Đảng về đạo đức trong sự gắn bó chặt chẽ, đồng bộ với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức cũng như với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Quan tâm, coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức, từ đạo đức gia đình, đạo đức nghề nghiệp đến đạo đức công vụ, đạo đức công sở....

Responsive image
Gia cố lộ giao thông nông thôn

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phan Thành Phương- UVBTV Huyện ủy- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND thị trấn An Châu nhấn mạnh: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng của các cấp ủy đảng, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị và trong thời gian tới, đề nghị mỗi cán bộ đảng viên phải tiếp tục học tập và làm theo Bác một cách nghiêm túc và hiệu quả bằng những công trình phần việc cụ thể; Đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng, cách làm hay, những việc làm thiết thực, hiệu quả, gương điển hình trong việc học tập và làm theo Bác tại địa phương. Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần hướng thiện và hành thiện của các tổ chức xã hội từ thiện trên địa bàn, để cùng chăm lo công tác an sinh xã hội như hỗ trợ bệnh nhân nghèo, cất sửa nhà đại đoàn kết.Song song đó, duy trì thường xuyên và phát huy hơn nữa việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các cuộc họp chi bộ định kỳ hàng tháng...”

Có thể nói, từ việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn, đã giúp tuyên truyền, giáo dục cho đa số cán bộ đảng viên có sự chuyển biến tích cực hơn trong nhận thức, thể hiện tính nêu gương ngày càng rõ hơn góp phần hình thành tính kỷ luật, kỷ cương, nền nếp hơn và nâng cao tính gương mẫu, trách nhiệm với công việc được giao. Từ sự chuyển biến đó mà các ngành, hội đoàn thể trên địa bàn thị trấn đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt kết quả cao, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tại địa phương./.

Minh Thiện