Chúc mừng năm mới 2019!!!
Bình Hòa có 585 nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi 3 cấp năm 2018
Qua một buổi bình xét nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, trên tinh thần trách nhiệm, kết quả trong tổng số 990 nông dân, Hội nông dân xã Bình Hòa đã bình xét đề nghị 585 nông dân giỏi cấp xã, 263 nông dân giỏi cấp Huyện và 52 nông dân giỏi cấp Tỉnh, trong đó có 1 tập thể được xét đề nghị giỏi cấp tỉnh.

Responsive image
 

Đây là kết quả của buổi Hội nghị xét chọn nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi năm 2018 của Hội nông dân xã Bình Hòa vào chiều ngày 8 – 6, tại hội trường UBND xã. Kết quả được bình xét làm cơ sở cho Đại hội tuyên dương nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi năm 2018. Tham dự có đ/c Phạm Thanh Bình – PBT.TT Đảng ủy, đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND xã.

Cụ thể, đối tượng được xét là hộ nông dân hoặc tập thể sản xuất-kinh doanh nông - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp, ngành nghề nông thôn… tham gia đăng ký danh hiệu sản xuất-kinh doanh giỏi do Hội Nông dân phát động. Tiêu chuẩn xét chọn là hộ nông dân gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động; Năng động, sáng tạo, trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai; Mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống.

Việc xét chọn nhằm biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trúc Phương