Châu Thành thực hiện tốt công tác đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên
Thực hiện chương trình hành động Số 22-CTr/TU ngày 14/5/2013 của tỉnh ủy về đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngày 03/7/2013, Huyện ủy Châu Thành xây dựng chương trình hành động Số 18 để cụ thể thực hiện trên địa bàn huyện.

Responsive image
 

Bên cạnh đó, Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Qua đó Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động của cấp mình và chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.Trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác tư tưởng, chính trị, nhất là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác tự phê bình và phê bình, công tác tuyên truyền, Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống quan liêu tham nhũng, chống lãng phí… Qua 3 năm thực hiện đã gặt hái được nhiều thành tích đáng biểu dương.

Huyện ủy Châu Thành hiện có 57 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 18 đảng ủy với 209 chi bộ dưới cơ sở. Toàn đảng bộ có trên 4 nghìn đảng viên, chiếm tỷ lệ 2,35% dân số. Để chương trình được phổ biến rộng rãi đến các chi, đảng bộ trực thuộc và đi vào thực tiễn, Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt và triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo cho các chi, đảng bộ tiếp tục quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên đơn vị mình. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt thông qua hội nghị báo cáo viên. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt được 60 cuộc với trên 5 nghìn người tham dự.

Xác định việc tự phê bình và phê bình là một khâu quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Hằng năm mỗi cán bộ, đảng viên đều thực hiện tự kiểm cá nhân. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có vấn đề hay có biểu hiện suy thoái thì cấp ủy chỉ đạo kiểm điểm sâu, kiểm điểm đột xuất. Việc kiểm điểm được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, nhất là việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Qua kiểm điểm, mỗi cá nhân đều xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó nêu rõ thời gian, lộ trình khắc phục. Từ đó đến nay chưa phát hiện cá nhân hay tổ chức đảng nào có biểu hiện suy thoái đến mức phải thi hành kỷ luật. Nhờ kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, địa phương, đơn vị và cán bộ đã nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn về những ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó có giải pháp tự rèn luyện bản thân, đồng thời góp ý, đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác kiểm tra, giám sát luôn được thực hiện thường xuyên. Việc kiểm tra, giám sát được tổ chức đúng theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung kiểm tra, giám sát đúng theo quy định của đảng, chú trọng vào nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Sau 3 năm Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 21 tổ chức đảng và 45 cấp ủy viên. Qua đó thể hiện tính nghiêm minh, góp phần ngăn ngừa, hạn chế tình trạng thiếu trách nhiệm và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Việc tổ chức học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được cấp ủy quan tâm thường xuyên. Trong 3 năm đã tổ chức học tập, triển khai được 254 cuộc, có trên 36 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự, tỷ lệ đảng viên dự học đạt từ 99%. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được cấp ủy quan tâm thực hiện thường xuyên nên hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể qua 3 năm, huyện đã đào tạo, bồi dưỡng được 60 lớp với trên 5.500 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về chủ nghĩa Mac – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, nâng cao lý luận chính trị, tạo sự thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận xã hội.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 03 của bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị trong toàn huyện quan tâm đặc biệt và luôn xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Khẳng định việc học tập Bác là học tập suốt đời và lâu dài. Vì vậy việc thực hiện theo gương bác trên quan điểm “Nói đi đôi với làm”, thể hiện công việc của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân phải gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và xây dựng đảng. Qua đó làm cơ sở đánh giá chất lượng tổ chức Cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên hằng năm. Hằng năm Huyện ủy xây dựng giao ước thi đua có từ 9 đến 10 nội dung. Các Chi, Đảng bộ xây dựng kế hoạch, đăng ký công trình – phần việc thiết thực. Kết quả từ năm 2013 đến nay, các Chi, Đảng bộ đã đang ký được 475 công trình – phần việc và hoàn thành đạt 100%. Đây là những công trình mang lại hiệu quả tích cực, có tác động đến cuộc sống của nhân dân như làm đường, xây dựng cầu nông thôn, giúp đỡ học sinh nghèo, giúp đỡ gia đình nghèo khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Hồ Văn Hận – phó Bí thư thường trực Huyện ủy Châu Thành đánh giá cao kết quả qua 3 năm thực hiện chương trình hành động Số 18 của Huyện ủy về đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí, khẳng định công tác chỉnh đốn và xây dựng đảng vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động là một một trong những nội dung cực kỳ quan trọng, do đó đề nghị các cấp ủy từ huyện đến cơ sở phát huy những mặt đạt được, những kinh nghiệm rút ra. Đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình hành động Số 18 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức cách mạng. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý các hoạt động báo đài, các dịch vụ internet và các trang mạng xã hội.

Nhìn chung, qua 3 năm xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động Số 18 của Huyện ủy, bước đầu đã mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Từ đó tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ này được nâng lên rõ rệt, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước, đồng thời tạo bước đột phá mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần tích cực trong việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thanh Bạch