Chúc mừng năm mới 2019!!!
Xã Hòa Bình Thạnh đẩy mạnh cuôc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh
Trong thời gian qua, UBMTTQVN xã Hòa Bình Thạnh đã phát động và thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan về cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trọng điểm là lấy khu dân cư làm trọng tâm triển khai cuộc vận động và đã đạt hiệu quả cao.

Responsive image

Đổ bê-tong đường nông thôn trên địa bàn xã

Kế thừa và phát huy những kết quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cụ thể như cuộc vận động “ Ngày Vì người nghèo”. Hệ thống MTTQVN cùng các tổ chức thành viên từ xã đến các ấp và từng khu dân cư tích cực hưởng ứng tuyên truyền đến quần chúng nhân dân. Trong đó mỗi ấp và từng tổ chức thành viên MTTQ xã phát huy vai trò tích cực, sáng tạo của người dân, cộng đồng dân cư nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn dân cư. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở.

Thực hiện kế hoạch trong năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã cụ thể hóa những nội dung của cuộc vận động sát với tình hình thực tế, phù hợp trên địa bàn xã, bên cạnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tới các điểm dân cư trên địa bàn 6 ấp. Đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên và các đơn vị, ban ngành có liên quan nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần đẩy nhanh mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQVN xã đều có cách làm cụ thể để vận động hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Điển hình như phối hợp với Hội LHPN xã vận động hội viên, phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” tại các điểm 6 ấp, duy trì và phát triển phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; Giúp phụ nữ giảm nghèo bền vững. Hội Cựu Chiến binh xã thì phát động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu xây dựng nông thôn mới. Xã đoàn phát động phong trào thi đua Thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế; vận động nông dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình thủy nông nội đồng, xây nhà văn hóa…

Cùng với đó, Ban thường trực UBMTTQVN xã cùng với các tổ chức thành viên, các ấp tổ chức vận động quỹ “ vì người nghèo”, “ an sinh xã hội”, trong 10 tháng đầu năm các tổ chức thành viên của MTTQ, cùng các hội quần chúng đã tổ chức vận động cất mới 17 căn nhà đại đoàn kết tổng giá trị trên 726 triệu đồng, cất mới 02 căn nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer, sửa chữa 03 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 41 triệu đồng, hỗ trợ đột xuất cho 864 lươt hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn tổng giá trị trên 100 triệu đồng. Đặt biệt nổi bật nhất trong công tác an sinh xã hội là vận động bà con đóng góp rãi cát đá tại các tuyến lộ phụ, với chiều dài 16,3 km tổng kinh phí trên 148 triệu đồng, cất mới 01 cầu dân sinh thuộc ấp Hòa Thành trị giá 24 triệu đồng, sửa chữa 02 cầu Kinh Đứng và cầu Hai Dựng, thuộc ấp Hòa Thịnh trị giá trên 10 triệu đồng và vận động đóng góp phí bảo trì xe chuyển bệnh xã, số tiền trên 15 triệu đồng. Hiện toàn xã có 3.093/3.380 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 91,5%, có 2.130 hộ có hàng rào đạt 63,02%, hộ có cột cờ 2.537, đạt 75,06%.

Theo đó bên cạnh kết quả đạt được, cuộc vận động phong trào vẫn còn một số khó khăn tồn tại, Theo nhận định của Ban thường trực MTTQVN xã, khó khăn thứ nhất liên quan vấn đề sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, vì nông dân lo sợ đầu ra không ổn định. Mặc dù, đời sống kinh tế người dân có bước phát triển tuy nhiên thu nhập chưa cao, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, hiện toàn xã có 221 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,98%. Công tác thu gom rác thải và chất thải sinh hoạt còn chậm so với kế hoạch năm đề ra.

Vì vậy, để nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” UBMTTQ xã cho biết: Thời gian tới UBMTTQ xã tiếp tục kiện toàn, Ban chỉ đạo phong trào, Ban vận động ấp, thường xuyên tổ chức vận động, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền cả chiều sâu, lẫn chiều rộng, phát huy vai trò của tổ chức chính trị- xã hội. Phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò của lực lượng nòng cốt, người có uy tính, đặc biệt là nâng cao vai trò tự quản trong địa bàn dân cư, từ đó giúp cho mỗi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa để cùng tham gia thực hiện tốt phong trào. Thường xuyên sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, qua đó có giải pháp kịp thời khắc phục những vướng mắc hạn chế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào trong thời gian tới./.

Ngọc Hân