Bình Thạnh cập nhật hoàn thành 100% cơ sở dữ liệu phần cung ứng lao động trên địa bàn
Ngày 12-8-2019, Đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành đã có buổi nghiệm thu tình hình thu thập, cập nhật thông tin biến động cơ sở dữ liệu phần cung ứng lao động năm 2019 trên địa bàn xã Bình Thạnh.

Responsive image
 

Theo đó, việc thu thập, cập nhật ghi chép thông tin thị trường lao động phần Cung lao động năm 2019 đã được UBND xã Bình Thạnh triển khai thực hiện từ ngày 12 tháng 6 năm 2019 và được cập nhật hoàn thành 100% cở sở dữ liệu phần cung ứng lao động trên địa bàn vào ngày 5 tháng 8 năm 2019. Trong thời gian thực hiện, các điều tra viên đã thực hiện tốt việc phỏng vấn trực tiếp kết hợp với quan sát để thực hiện điều tra thu thập các thông tin như: thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong hộ khẩu từ 15 tuổi trở lên, số người từ 15 tuổi mới đăng ký vào hộ khẩu (gọi chuyển đến), chuyển đi (cắt hộ khẩu), chết, thành viên hộ gia đình thay đổi tình trạng lao động - việc làm - thất nghiệp, trình độ học vấn trình độ chuyên môn kỹ thuật đang thường trú hoặc tạm trú tại các hộ gia đình trên địa bàn xã.

Việc thực hiện thu thập, cập nhật thông tin, lưu trữ và tổng hợp thông tin về cung cầu lao động lần này đã giúp thông tin cơ bản và chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ trên địa bàn xã Bình Thạnh, từ đó sẽ là cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu của cung lao động; đồng thời, thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển dụng lao động, làm cơ sở  định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực.

Doãn Hiếu