Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường trong tiêu chí nông thôn mới tại xã Cần Đăng
Ngày 5 -11- 2019, đoàn kiểm tra Chi cục Bảo vệ Môi trưòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đến kiểm tra kết quả thực hiện duy trì nâng chất các chỉ tiêu môi trường 17.2 và 17.5 trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tại xã Cần Đăng năm 2019.

Đến kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thanh Văn, chuyên viên Phòng truyền thông Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  An Giang; đồng chí Nguyễn Thị Tiền Giang, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, tiếp đoàn có đồng chí Phan Thanh Nghiêm, phó Chủ tịch UBND xã Cần Đăng.

Responsive image
 

Theo đó, chỉ tiêu 17.2 về tỷ lệ cơ sở sản xuất- kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về môi trường, xã cần đảm bảo thực hiện các nội dung như: tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thuộc đối tượng phải lập thủ tục hành chính về môi trường là 54 cơ sở đạt tỷ lệ 100%, 100% các cơ sở đều thực hiện đúng các giải pháp bảo vệ môi trường được duyệt  theo hồ sơ đạt tỷ lệ 100%, và hồ sơ minh chứng... chỉ tiêu 17.5 chất thải rắn trên địa bàn và cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom xử lý theo quy định. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã thì đến nay chất thải rắn trên địa bàn đều được thu gom  và xử lý đúng nơi quy định.

Qua một buổi kiểm tra, nhìn chung cả hai chỉ tiêu trên đều đạt. Bên cạnh đó, đoàn cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng tiếp tục bổ sung kế hoạch. Rà soát sự phù hợp quy hoạch của các cơ sở/hộ nuôi nhỏ lẻ đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường và có kế hoạch quản lý các vấn đề về môi trường trong nuôi trồng thủy sản đảm bảo không để phát sinh cơ sở/hộ nuôi mới nằm ngoài quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, tăng cường việc dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt tại các khu vực như: xung quanh nhà dân, các nền trống, tuyến dân cư, các điểm đầu cầu và các khu vực dễ phát sinh rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã.

Phước Thành