Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Châu Thành luôn chú trọng, tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, góp phần phát hiện kịp thời những tồn tại, vướng mắc và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại các địa phương.

Responsive image
 

Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC. Thực hiện theo Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, UBND huyện Châu Thành đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 11/02/2020 về truyền thông trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 11/02/2020 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. Đồng thời, triển khai đến các ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện. Việc kiểm tra các nội dung liên quan đến kiểm soát TTHC được thực hiện thông qua việc giám sát và theo dõi chặt chẽ kết quả triển khai thực hiện các văn bản, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của tỉnh đối với các đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn và thông qua các báo cáo định kỳ về hoạt động kiểm soát TTHC. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những chồng chéo, bất cập, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp.

Responsive image
 

Bên cạnh đó, công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện tiếp tục được thực hiện bằng nhiều hình thức như qua Cổng thông tin điện tử huyện đã đăng tải công khai các danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và các văn bản quy định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố. Đài truyền thanh huyện Châu Thành và các xã, thị trấn đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài bằng hình thức lồng ghép trong các bản tin cải cách hành chính, các chuyên mục về nông thôn mới; UBND các xã, thị trấn tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp dân tại địa bàn dân cư và thông qua các diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân. Đồng thời, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc thường gặp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công cung cấp đến người dân và doanh nghiệp, Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin của người dân, kịp thời cập nhật, phổ biến đến người dân các chủ trương, chính sách trong cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Responsive image
 

Cùng với đó, việc công bố, công khai TTHC luôn được UBND huyện xác định là khâu trọng tâm để phát huy vai trò giám sát của toàn xã hội đối với TTHC. UBND huyện Châu Thành đã thực hiện công khai, niêm yết đầy đủ các bộ thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh công bố và các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn. Đồng thời, huyện cũng đã công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Bên cạnh đó, tình hình giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức. Tình trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ đã giảm hẳn so với những năm trước đây, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tận tình, chuyên nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng số hồ sơ tiếp nhận thuộc thẩm quyền của cấp huyện là 17.635 hồ sơ, hồ sơ trả đúng hẹn là: 17.238 hồ sơ, đang giải quyết nhưng chưa đến hạn 397 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Số hồ sơ thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận một cửa huyện là 12.890 hồ sơ, trả đúng hẹn là: 12.493 hồ sơ, đang giải quyết nhưng chưa đến hạn là 397 hồ sơ, quá hạn: 00 hồ sơ.… Hầu hết, các cơ quan, đơn vị đều bám sát và tuân thủ đúng quy định về TTHC nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Responsive image
 

Đối với việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng được huyện triển khai thực hiện tốt. Trong đó, nêu rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin về giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Do đó, không xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, gây ách tắt, trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã chỉ đạo Đài truyền thanh huyện phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Video clip hướng dẫn thực hiện hồ sơ TTHC trên các lĩnh vực phát sinh số lượng lớn như: Đăng ký thế chấp và Đăng ký xóa thế chấp lĩnh vực đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp bản sao lĩnh vực hộ tịch, đăng ký kinh doanh… Hiện nay đã trình chiếu công khai tại Bộ phận một cửa huyện và trang mạng xã hội Facebook của huyện để thông tin đến người dân và doanh nghiệp.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được Huyện đã chỉ đạo thực hiện công khai, niêm yết việc tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận một cửa huyện, xã, thị trấn và Cổng thông tin điện tử huyện đúng theo quy định của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Trong đó, đã công khai đầy đủ số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cơ quan, phòng kiểm soát TTHC – VPUBND tỉnh, Tổ kiểm tra công vụ tỉnh, hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa…Phân công Thư ký Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện làm đầu mối tiếp nhận các ý kiến phản ảnh, kiến nghị của người dân, tổ chức. Trong thời gian qua, huyện chưa nhận được ý kiến phản ảnh, kiến nghị nào từ cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền chuyển đến có liên quan đến các quy định thủ tục hành chính và khó khăn, vướng mắc quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác CCHC nói chung và kiểm soát TTHC huyện Châu Thành nói riêng  trong thời gian quan đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội; làm lành mạnh, dân chủ hóa đời sống xã hội, giảm phiền hà đối với các cơ quan, doanh nghiệp và công dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương./.

Doãn Hiếu