Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Phát huy vai trò của Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành trong nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào tạo đang đẩy mạnh thực hiện việc đổi mới phương pháp, nội dung, chương trình dạy học theo Nghị quyết 29-NQ/TW… "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII; Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đã và đang thực hiện tốt công tác tham mưu với UBND huyện, thực hiện quản lý, điều hành, đưa chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành ngày một nâng lên.

Cụ thể, trong 5 năm qua, bậc Mầm non đã hoàn thành Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt chuẩn theo quy định, được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận. Công tác huy động học sinh nhà trẻ, mẫu giáo hàng năm đều đạt trên 98%, trong đó, huy động học sinh trẻ 5 tuổi đạt trên 99,86% so với Nghị quyết. Trong khi đó, bậc Tiểu học huy động hàng năm luôn đạt 100% so với kế hoạch được giao. Bậc học này cũng giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, cuối năm 2019 có 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 1 và mức độ 2, đạt 100%, mức độ 3 có 12/13 xã đạt chuẩn. Bậc THCS, hằng năm tỷ lệ huy động học sinh đều tăng, năm học 2015-2016, tỷ lệ huy động trên 95%, đến năm học 2019-2020 tỷ lệ huy động tăng lên trên 96%. Nhìn chung trong 5 năm qua, phát huy vai trò tham mưu tốt, cùng với quyết tâm của toàn Ngành, chất lượng giáo dục từng bước được củng cố và nâng lên, Chi bộ tập trung lãnh đạo về đổi mới chương trình và ứng dụng công nghệ thông tin cho các cấp học, nhất là cấp tiểu học và THCS. Đối với chất lượng đội ngũ giáo viên, toàn Ngành có 1.669 cán bộ,  giáo viên luôn đảm bảo 100% đạt chuẩn về trình độ, trong đó 82,9% trên chuẩn, tăng gần 5% so với Nhiệm kỳ 2010-2015. Cũng trong nhiệm kỳ qua, cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục được đầu tư xây dựng, nhất đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình xã Nông thôn mới. Hiện toàn huyện có 18/54 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ trên 33% so với tổng số đơn vị, trường học. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục các đơn vị, trường học chủ động tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài đạt 100%.

Trong công tác xây dựng đảng, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành thực hiện hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không ngừng củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh" được thực hiện thường xuyên; hiệu quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngoài ra, chi bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng và cải cách hành chính trong đảng. Tuy Nhiệm kỳ qua, chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo vẫn còn một số hạn chế như, tiến độ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 chưa đạt theo kế hoạch; công tác huy động học sinh bậc Mầm non còn thấp so với chỉ tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; công tác quản lý của một số trường chưa thật chặt chẽ, qua các đợt kiểm tra đều có sai phạm...

Responsive image
 

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,  đường lối chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước, phát huy truyền thống dân tộc, thắm nhuần phẩm chất đạo đức, cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chủ động tham mưu với lãnh đạo các cấp, phối hợp kịp thời với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2, chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo đề án huyện Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phấn đấu các chỉ tiêu do ngành phụ trách Đề án Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát triển giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Toàn Ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành phấn đấu trong 5 năm tới huy động học sinh đến trường bậc Mẫu giáo là gần 21.000 trẻ , bậc Tiểu học huy động trên 64.000 học sinh, bậc THCS có 52.700 học sinh; phấn đấu hạ thấp tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 0,3% bậc Tiểu học,  1,5% bậc THCS; duy trì tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99%; duy trì 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi; phấn đấu huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục xoá mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2.

Với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trên cùng với sự đoàn kết của Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, tin chắc rằng, chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành ngày càng được nâng lên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành.

Lê Hậu