Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa” Huyện kiểm tra công tác thi đua cụm tại xã Bình Hòa
Sáng ngày 01 – 11, tại xã Bình Hòa, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Huyện đã có buổi kiểm tra công tác thi đua cụm 3 đối với các xã: Bình Hòa, An Hòa, Bình Thạnh, Cần Đăng và thị trấn An Châu về tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa” năm 2019. Đ/c Nguyễn Thanh Lam – Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin đến dự và giám sát công tác kiểm tra.

Responsive image
 

Cụ thể, các xã, thị trấn sẽ thực hiện công tác kiểm tra chéo với nhau với các nội dung: Kiểm tra thực hiện 5 nội dung, 22 tiêu chí giao ước thi đua cụm trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa” năm 2019; Kiểm tra thực hiện 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí theo bảng điểm thi đua giữa các xã, thị trấn; Kiểm tra tổng quát các hoạt động chuyên môn theo chỉ đạo đột xuất của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Huyện; Việc tham mưu cấp ủy ban hành Chương trình, Nghị quyết lãnh, chỉ đạo việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – độ thị văn minh” năm 2019; Việc củng cố nâng chất các danh hiệu văn hóa, việc đánh giá bình xét công nhận lại các danh hiệu văn hóa; Việc tổ chức sơ kết, tổng kết đối với thực hiện phong trào trong thời gian qua và công tác lưu trữ hồ sơ phong trào…

Thông qua công tác kiểm tra chéo nhằm đánh giá một cách khách quan kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của các đơn vị. Kịp thời phát hiện những mặt còn hạn chế cần khắc phục, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cơ sở, phát huy những kết quả đạt được để tổ chức triển khai thực hiện phong trào đạt kết quả cao hơn. Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn, trên cơ sở đó nhằm hoàn thiện các tiêu chí trong bảng thi đua cụm trong thời gian tới.

Trúc Phương