Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng
Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị. Làm tốt công tác tư tưởng là tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì thế, những năm qua, ngành tuyên giáo huyện Châu Thành đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo, triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự trong nước, quốc tế được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng triển khai kịp thời… Những kết quả này đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện; bảo đảm ổn định tình hình an ninh, chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền còn góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về đường lối lãnh đạo của đảng đối với sự phát triển của đất nước, từ đó Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho thường trực Huyện ủy tổ chức triển khai đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đạt tỷ lệ 99% đảng viên tham dự, trong đó, trọng tâm là việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kết quả trong 5 năm (2015 – 2020) đã tổ chức được 342 buổi hội nghị triển khai các văn kiện Hội nghị lần thứ 11, 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Các Nghị quyết Trung ương khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Qua đó, đã góp nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhờ hiệu quả mang lại của công tác tuyên truyền nên tình hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả phấn khởi.

Responsive image
Tổng kết công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đối với công tác tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được coi trọng, đẩy mạnh. Cùng với đó, việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn quan tâm việc định hướng cho cơ quan Đài truyền thanh huyện đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường chuyên mục, nâng cao chất lượng hình ảnh, nội dung tin, bài trên cổng thông tin điện tử huyện phục vụ nhiệm vụ chính trị; Đài truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo Bác” phát sóng định kỳ hàng tuần; Xây dựng chuyên trang Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tập thông tin tư tưởng dùng trong sinh hoạt Chi bộ, do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên tập; từ đó, đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin thường xuyên, nhanh chống cho nhân dân.

Responsive image
 

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đội ngũ giảng viên không ngừng cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng truyền đạt, vận dụng các phương pháp giảng dạy mới, tạo điều kiện cho học viên dễ tiếp thu và nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 106 lớp bồi dưỡng chính trị ngắn hạn, trong đó lồng ghép các hoạt động sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về những vấn đề mới, nóng đang diễn ra hoặc các vấn đề liên quan đến nội dung học tập của các lớp, thu hút hơn 9.267 lượt cán bộ, đảng viên tham gia.

Responsive image
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương trong Đảng bộ

Xác định công tác tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Ban Tuyên giáo chủ động tham mưu cấp ủy chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ưu tiên chọn những đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có phương pháp vận động, thuyết phục. Vì thế, chất lượng của công tác tuyên truyền miệng được nâng lên, nội dung thông tin được cập nhật, đổi mới, phong phú, kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế. Trong từng nội dung tuyên truyền có sự kết hợp chặt chẽ những nội dung tuyên truyền tình hình chung gắn với tình hình địa phương, bảo đảm thông tin vừa có nội dung chuyên sâu vừa có tính toàn diện, đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời. Từ đó, công tác tuyên truyền luôn đạt hiệu quả cao, nên mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các phong trào ở địa phương đều được người dân đồng thuận tham gia, góp phần giúp các địa phương thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập nghiêm túc, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Định hướng thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, công tác bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Trúc Phương