Định hướng tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội tháng 11/2019

 

1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Kế hoạch số 89-KH/HU, ngày 5/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các Quy định nêu gương của Trung ương (Quy định 101, 55, 08). Tiếp tục tuyên truyền những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn.


2. Thông tin các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cuộc họp, hội nghị quan trọng của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chương trình hành động số 15-CTr/HU, ngày 20/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Tuyên truyền Kế hoạch số 106-KH/HU, ngày 07/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 12/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh uỷ về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt là Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

4. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện  chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trong tháng 11 như: 102 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2019); 79 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2019); 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2019); 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019; 74 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1945 - 23/11/2019); Ngày Nhà giáo Việt nam (20/11), ôn lại truyền thống “tôn sư, trọng đạo”, khẳng định những thành quả đạt được của ngành giáo dục huyện nhà,…
 

5. Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2019) và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2019). Đề cương tuyên truyền được đăng trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện. Các chi, đảng quan tâm triển khai tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền với hình thức phù hợp.
 

6. Tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội những tháng còn lại năm 2019; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng; các bài viết, phóng sự chuyên sâu đánh giá từng lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng-an ninh của tỉnh, huyện. Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phòng cháy chữa cháy; an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh ở người, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết; phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, bệnh dịch tả heo Châu Phi; tuyên truyền nâng cao cảnh giác, cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm, sạt lở; công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… Tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện.
 

7. Tiếp tục tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm 90 năm tìm hiểu lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam; lễ tổng kết trao giải Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV/2019, dự kiến trong tháng 11/2019 tại Kiên Giang. Tiếp tục tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
 

8. Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
 

9. Tuyên truyền hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; tình hình biển, đảo; công tác biên giới, đất liền, lược sử vùng đất Nam Bộ (theo Kế hoạch số 91-KH/HU, ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy).

10. Thực hiện công nắm bắt dư luận xã hội xung quanh các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn diễn ra trong tháng 11/2019; các vấn đề thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh; dư luận xã hội liên quan đến các chủ trương, chính sách của địa phương, các vấn đề gây bức xúc trong xã hội, vấn đề nhạy cảm ảnh hưởng đến tư tưởng tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Dư luận liên quan đến công tác cải cách hành chính, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện dân chủ cơ sở, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông. Dư luận liên quan đến công tác đối ngoại, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tình hình Biển Đông; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; việc sắp xếp kiện toàn bộ máy các đơn vị hành chính trong huyện.                                                               

Ngoài những nội dung định hướng trên, các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ vào tình hình nhiệm vụ để bổ sung nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY