Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ ngành địa phương năm 2017

 

Ngày 09/6/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 846/QĐ-TTg về việc Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ ngành địa phương năm 2017

Chi tiết bấm vào đây