Chúc mừng năm mới 2019!!!
. Lịch làm việc của TT. UBND huyện Châu Thành từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018

Ngày CT. Phan Văn Cường PCT. Cù Minh Trọng PCT. Hồ Trường Huấn

Thứ Hai
(15/10/2018)

Hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ huyện 2018.

Hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ huyện 2018.

Hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ huyện 2018.

Thứ Ba
(16/10/2018)

Hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ huyện 2018.

Hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ huyện 2018.

Hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ huyện 2018.

Thứ Tư
(17/10/2018)

Họp HĐND xã Cần Đăng.

S. 8h Thông qua thiết kế giai đoạn 2 chợ cũ TTAC (PKT-HT chuẩn bị nội dung).
C. Làm việc thường xuyên.

S. Tiếp đoàn kiểm tra Sở TT&TT tại xã Cần Đăng.
C. Làm việc thường xuyên.

.

Thứ Năm
(18/10/2018)

- Tiếp dân.
- Huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ huyện

Huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ huyện

 Thứ Sáu
(19/10/2018)

Diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện.

Diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện.

Diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện

Thứ Bảy
(20/10/2018)

Diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện.

Diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện.

Trực cơ quan.

Diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện