Thông báo tuyển dụng viên chức (tuyển dụng cạnh tranh)
Thực hiện Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành năm 2018. UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thuộc UBND huyện Châu Thành với hình thức xét tuyển cạnh tranh như sau:

 

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển cạnh tranh:
- Có một quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự  hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
II. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu.
III. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng
Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ (hồ sơ đã đăng ký dự tuyển không trả lại), bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế, có thời hạn trong 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
Các giấy tờ trên đựng trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi rõ các thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ và nộp tại Phòng Nội vụ huyện.
IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển
1. Thời gian nhận hồ sơ: Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 13/4/2018 đến hết ngày 13/5/2018. Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.
2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, ấp Hòa Long IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
3. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016).

Chi tiết bấm vào đây