Lịch trực Tết Dương lịch của TT.HĐND, UBND huyện năm 2019

 
Ngày TT. HĐND, UBND huyện Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên Tài xế Bảo vệ Phục vụ

Thứ Hai

31/12/2018

Phan Văn Cường

Trần Kim Huối

Nguyễn Viết Thanh

Lý Đường Huy Toàn

Huỳnh Thị Kim Thúy

Lê Ngọc Quí

Nguyễn Phước Hiệm Phan Văn Tính Trần Thị Ngọc Lan

Thứ Ba

01/01/2019

Cù Minh Trọng

Nguyễn Duy Tân

Phạm Minh Phong

Đỗ Minh Huy

Huỳnh Thị Mỹ Hương

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Nguyễn Thành Hưng Đinh Trọng Toàn Trần Thị Ngọc lan