Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Vĩnh Lợi hiệu quả công tác dân vận theo gương Bác Hồ vĩ đại
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng “ muốn làm công tác dân vận khéo thì phải thật sự yêu dân, kính dân, thương dân và hiểu dân, phải biết vận động nhân dân làm tốt những việc có lợi cho cách mạng, cho đất nước, để đem tài dân, sức dân, của dân mà làm lợi cho dân”.

 

Bác Hồ cho rằng, Ðảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị thấm nhuần lý tưởng chính trị vì dân thì làm công tác dân vận mới thật sự có hiệu quả.

Trong năm 2017, công tác dân vận trên địa bàn xã Vĩnh Lợi tiếp tục có nhiều chuyển biến sâu sắc, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã có những cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác vận động quần chúng. Tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở làm thắt chặt thêm mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

Bên cạnh đó đội ngũ làm công tác dân vận của xã luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng. MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể cũng thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong công tác dân vận của Đảng, gắn công tác dân vận của Đảng với dân vận chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành từ xã đến ấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo ANTT, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Một tư tưởng lớn bao trùm và xuyên suốt của Hồ Chí Minh về dân vận là “bao nhiêu lợi ích đều vì dân... quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Ðây thật sự là cẩm nang xuyên suốt trong quá trình hoạt động của khối dân vận xã Vĩnh Lợi thời gian qua. Cùng với Công tác đẩy mạnh phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa  xã hội thì công tác xã hội hóa cũng được các cấp, các ngành và nhân dân chú trọng thực hiện. Kết quả năm 2017, các tầng lớp nhân dân trong xã đang cùng với chính quyền địa phương thực hiện các công trình xây dựng Nông thôn mới như xây dựng cơ sở hạ tầng gồm các cống hở, cất nhà cho hộ nghèo, rải các đường giao thông nông thôn, lắp đặt đèn đường chiếu sáng, thu gom rác bảo vệ môi trường... Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách, hộ dân tộc; các hoạt động thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa trong đời sống cộng đồng dân cư, hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ tết của tôn giáo - dân tộc được các tổ chức đoàn, hội từ xã đến ấp và Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, tạo không khí vui tươi phấn khởi và sự tin tưởng của đông đảo tầng lớp Nhân dân, cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, xã Vĩnh Lợi không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Thứ 5 hàng tuần, lãnh đạo UBND duy trì việc tiếp công dân, trực tiếp trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân. Triển khai nhiều biện pháp cụ thể, bám sát thực tiễn các nội dung, vụ việc nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay từ cơ sở phục vụ cho phát triển kinh tế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của địa phương…

Nhờ làm tốt công tác dân vận ở các cấp chính quyền, từ đầu năm đến nay, xã đã thực hiện có hiệu quả một số công tác: tổ chức bình nghị thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự và vận động 3 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt I/2017 đạt 100%; Vận động quỹ “Vì người nghèo” “An sinh xã hội” được trên 1.366.000.000 đồng; tổ chức thực hiện mô hình sửa chữa đường giao nông thôn ấp Hòa Lợi 1 và nhân rộng ra các ấp còn lại trên địa bàn, làm hàng rào, cột cờ; ra quân phát hoang  2,2km đường giao thông.

Thông qua các hình thức vận động, tuyên truyền như niêm yết các nội dung tại trụ sở UBND xã, thông báo qua hệ thống loa truyền thanh, họp dân, tiếp xúc cử tri... nhiều chủ trương, chính sách được chính quyền xã công khai, minh bạch đảm bảo dân chủ, kịp thời; các phương án quy hoạch, kế hoạch và chế độ chính sách, cũng được công khai để nhân dân theo dõi, giám sát và thực hiện; các cấp lãnh đạo thường xuyên chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức tập huấn cho nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Nhờ vậy, đời sống của người dân được nâng cao. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 của xã  theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm 10/112 hộ, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%. Năm 2017, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 34.760 nghìn đồng/ năm, đời sống nhân dân cơ bản được ổn định.

Phát huy những kết quả đạt được, trước những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, đòi hỏi công tác dân vận của hệ thống chính trị xã Vĩnh Lợi thời gian tới cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung làm tốt  công tác dân vận gắn liền với tư tưởng đạo đức  phong cách của Bác Hồ vĩ đại; phát huy tính dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Kim Xoàng