Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017! Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung!
Số điện thoại, email tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính

 

- Thủ trưởng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Ông Phạm Minh Phong - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, số điện thoại: 0949.824031

- Tổ kiểm tra công vụ tỉnh:

+ Số điện thoại: 02963.957049

+ Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

- Phòng kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp

+ Số điện thoại: 02963.957006

+ Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn