Chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018 !! Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân thắng lợi !!
Số điện thoại, email tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính

 

- Thủ trưởng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Ông Phạm Minh Phong - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, số điện thoại: 0949.824031

- Tổ kiểm tra công vụ tỉnh:

+ Số điện thoại: 02963.957049

+ Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

- Phòng kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp

+ Số điện thoại: 02963.957006

+ Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn