Chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017)! !
Số điện thoại, email tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính

 

- Thủ trưởng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Ông Phạm Minh Phong - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, số điện thoại: 0949.824031

- Tổ kiểm tra công vụ tỉnh:

+ Số điện thoại: 02963.957049

+ Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

- Phòng kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp

+ Số điện thoại: 02963.957006

+ Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn