Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Số điện thoại, email tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính

 

- Thủ trưởng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Ông Nguyễn Anh Trường - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, số điện thoại: 0949.696078

- Tổ kiểm tra công vụ tỉnh:

+ Số điện thoại: 02963.957049

+ Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

- Phòng kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh

+ Số điện thoại: 02963.957006

+ Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn