Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Lấy ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Thông báo kết luận số 291-TB/TU, ngày 25/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thảo luận và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành đăng tải toàn văn Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 để xin ý kiến nhân dân trong huyện.

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 291-TB/TU, ngày 25/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thảo luận và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành đăng tải toàn văn Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 để xin ý kiến nhân dân trong huyện.

Dưới đây là toàn văn:

Tải về

Góp ý dự thảo Văn kiện gởi về địa chỉ sau:
    Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành -  An Giang hoặc gởi vào địa chỉ Email: bantuyengiao.chauthanh@angiang.gov.vn
    Điện thoại: (0296) 3.836.215

Thời gian nhận góp ý từ ngày 10/7 đến 27/7/2020.