Tổ Chức Bộ Máy

Xã, Thị trấn

UBND thị trấn An Châu
-    Chủ tịch: Nguyễn văn Tài.
-    Phó Chủ tịch: Hồ Thanh Trà.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Bích Liên.
Điện thoại: 3836.271    Email: anchau@angiang.gov.vn

UBND thị trấn Vĩnh Bình
-    Chủ tịch: La Thiện Tánh.
-    Phó Chủ tịch: Đào Thành Vọng.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Vũ.
Điện thoại: 3839.577    Email:  vinhbinh@angiang.gov.vn

UBND xã An Hòa
-    Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Giang.
-    Phó Chủ tịch: Phan Quốc Anh.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Hùng Cường.
Điện thoại: 3837.319    Email: anhoa@angiang.gov.vn

UBND xã Bình Thạnh
-    Chủ tịch: Nguyễn Thị Diệu Hiền.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Hồng Phúc.
-    Phó Chủ tịch: Phan Thanh Hiền
Điện thoại: 3837.310    Email: binhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn

UBND xã Bình Hòa
-    Chủ tịch: Nguyễn Thế Lữ.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Minh.
-    Phó Chủ tịch: Tạ Thị Ngọc Vân.
Điện thoại: 3837.317    Email: binhhoa@angiang.gov.vn

UBND xã Cần Đăng
-    Chủ tịch: Lý Lâm Vũ.
-    Phó Chủ tịch: Trần Đăng Khoa.
-    Phó Chủ tịch: Phan Thanh Nghiêm.
Điện thoại: 3838.341    Email: candang@angiang.gov.vn

UBND xã Hòa Bình Thạnh
-    Chủ tịch: Hồ Thị Mộng Thu.
-    Phó Chủ tịch: Huỳnh Dũng Trinh
-    Phó Chủ tịch: Phan Duy Linh.
Điện thoại: 3836.196    Email: hoabinhthanh@angiang.gov.vn  

UBND xã Tân Phú
-    Chủ tịch: Phan Ngọc Mẫn.
-    Phó Chủ tịch: Huỳnh Thanh Trà.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Trung.
Điện thoại: 3663.061    Email: tanphu@angiang.gov.vn

UBND xã Vĩnh An
-    Chủ tịch: Trần Thái Hiền.
-    Phó Chủ tịch: Võ Thái Thượng.
-    Phó Chủ tịch: Đinh Thị Kiều Trang
Điện thoại: 3839.311    Email: vinhan@angiang.gov.vn

UBND xã Vĩnh Nhuận
-    Chủ tịch: Phạm Minh Phong.
-    Phó Chủ tịch: Hồ Thị Hồng Phượng.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Dũng.
Điện thoại: 3660.007    Email: vinhnhuan@angiang.gov.vn

UBND xã Vĩnh Hanh
-    Chủ tịch: Nguyễn Văn Hiển.
-    Phó chủ tịch: Trần Văn Thanh.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tú.
Điện thoại: 3838.321    Email: vinhhanh@angiang.gov.vn

UBND xã Vĩnh Thành
-    Chủ tịch: Đoàn Đức Dịnh.
-    Phó Chủ tịch: Trương Hòa Lắm.
-    Phó Chủ tịch: Phạm Thị Bé Tư.
Điện thoại: 3662.111    Email: vinhthanh@angiang.gov.vn

UBND xã Vĩnh Lợi
-    Chủ tịch: Trần Thị Thanh Thúy
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tuấn.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Đến.
Điện thoại: 3661.002    Email: vinhloi@angiang.gov.vn