Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một...


Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh n...