SA-Thông Báo

Quyết định về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập tiếp nhận vào làm việc viên chức tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành
Quyết định về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập tiếp nhận vào làm việc viên chức tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành
Công văn số: 185/QĐ-HĐKTSH