SA-Thông Báo

Công văn số 05/BCĐCCHC ngày 19/3/2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh An Giang về việc thực hiện Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Chính hủ.
Công văn số 05/BCĐCCHC ngày 19/3/2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh An Giang về việc thực hiện Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Chính hủ.