Hoạt Động HĐND UBND

An Châu Lễ phát động Phong trào thi đua xây dựng “ Đảng bộ bốn tốt” và “Chi bộ bốn tốt” giai đoạn 2023-2025
Sáng ngày 29-05-2023, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn An Châu tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng “ Đảng bộ bốn tốt” và “ Chi bộ bốn tốt” giai đoạn 2023 - 2025 trong toàn Đảng bộ thị trấn An Châu. Đến dự có Đồng chí Từ Thanh Khiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Trần Tấn Phương- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Bí thư Đảng ủy thị trấn đến dự và chủ trì Lễ phát động.
Responsive image
 

Phong trào thi đua xây dựng “ Đảng bộ bốn tốt” và “chi bộ bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025 gồm các nội dung như: thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao, kết nạp đảng viên đạt số lượng, chất lượng; Chất lượng sinh hoạt tốt, thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Đoàn kết, kỷ luật tốt, xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; Cán bộ, đảng viên tốt như  tổ chức phát động và duy trì phong trào rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, Đảng bộ theo tiêu chí 04 tốt, về đánh giá xếp loại hằng năm có 100% đảng viên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 90% đảng viên đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Responsive image
 

Tại Lễ phát động, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn An Châu đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua xây dựng “ Đảng bộ bốn tốt” và “Chi bộ bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025.

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Trần Tấn Phương- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Bí thư Đảng ủy thị trấn đề nghị các chi bộ cần tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận số 18 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện đầy đủ, chất lượng các kỳ họp theo quy định và các kỳ sinh hoạt chuyên đề. Xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; thực hiện đầy đủ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên được phát biểu ý kiến, được bày tỏ chính kiến…

Minh Thiện