Kinh Tế Nông Nghiệp

Cần Đăng xây dựng Nông thôn mới nâng cao – Kết quả thực hiện Tiêu chí số 19 – Quốc phòng và an ninh

Phát thanh viên: Hồ Phát

Sau khi được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cần Đăng xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới luôn là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của địa phương do đó đã tập trung triển khai kế hoạch thực hiện duy trì, nâng chất Bộ tiêu chí nông thôn mới và kế hoạch thực hiện xã nông thôn mới nâng cao với quyết tâm hoàn thành xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” đúng theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Qua sự nổ lực phấn đấu của chính quyền địa phương và nhân dân xã Cần Đăng; đến nay, tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định là 19/19 tiêu chí, cụ thể:

Tiêu chí 19 - Quốc phòng và an ninh:

Yêu cầu tiêu chí: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của  lực lượng Dân quân và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng; An ninh trật tự được bảo đảm; nhân  dân  tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; có các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ  an  ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Kết quả thực hiện: có 02/02 chỉ tiêu đạt.

Responsive image
 

a. Chỉ tiêu 19.1: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của  lực lượng Dân quân và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: Trong các năm qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã củng cố kiện toàn đúng, đủ thành phần, tổ chức triển khai hoạt động có hiệu quả theo quy định bảo đảm tốt. Tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe thanh niên đúng theo quy định. Hằng năm, xã tổ chức lễ giao quân về huyện bảo đảm đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao; chất lượng thanh niên nhập ngũ đảm bảo đủ các tiêu chuẩn; không có quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ; không có khiếu nại, tố cáo, tiêu cực liên quan đến công tác tuyển quân.

Công tác động viên Quân đội: Thường xuyên thực hiện tốt các bước, đăng ký, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng nguồn quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đối với công tác động viên quân. Hằng năm xã tổ chức huy động quân nhân dự bị tham gia tập huấn, huấn luyện đúng kế hoạch, đạt chỉ tiêu được giao.

Công tác xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ: Trong các năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân đạt 100% chỉ tiêu; biên chế đúng, đủ thành phần; chất lượng chính trị, trình độ học vấn, sức khỏe đảm bảo theo quy định. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Duy trì tốt hoạt động phối hợp với Công an, các lực lượng theo Nghị định 77 và 133 của Chính phủ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh: Trong các năm qua, Hội đồng giáo quốc phòng, an ninh xã được kiện toàn đúng, đủ thành phần, tổ chức hoạt động tốt. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức QPAN toàn dân được chú trọng, thực hiện đạt hiệu quả cao.

Responsive image
 

b. Chỉ tiêu 19.2: An ninh trật tự được bảo đảm; nhân  dân  tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; có các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ  an  ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Hàng năm Đảng ủy đều ban hành Nghị quyết, UBND xã xây dựng Kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và tiến hành triển khai ký cam kết, đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đến các hộ dân, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn xã.

Tình hình mâu thuẫn, khiếu kiện: Trong các năm qua không có khiếu kiện đông người kéo dài; khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định, không xảy ra trọng án và các vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hàng năm đều giảm so với các năm trước.

Hàng năm xã đều đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

Lực lượng Công an xã được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cá nhân nào vi phạm kỷ luật.

Đánh giá: Đạt so với Bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh.