Xã Phường Thị Trấn

Tân Phú nỗ lực thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội hoàn thành tiêu chí nông thôn mới
Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội trên địa bàn xã, thời gian qua, xã Tân Phú cùng các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia, qua đó góp phần bao phủ tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Responsive image
 

Nhằm thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã thời gian qua, UBND xã Tân Phú Ban hành văn bản triển khai; thực hiện văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện: Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 23  tháng 02  năm 2022 về việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã; Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân Phú; Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, BHYT trên địa bàn xã Tân Phú.

Responsive image

Tuyên truyền Bảo hiểm y tế cho học sinh

Cùng với đó, các thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong việc tổ chức thực hiện Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và triển khai kịp thời các chính sách mới, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo xã cũng kết hợp với hội đoàn thể, trường học, các ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức ý nghĩa nhân đạo của việc tham gia Bảo hiểm y tế, là trách nhiệm của mọi người dân nhằm chia sẻ trong cộng đồng xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, xã Tân Phú đã kết hợp với với cơ quan Bảo hiểm xã hội Huyện và Bưu điện huyện Châu Thành tổ chức 03 đợt ra quân và 6 cuộc hội nghị tuyên truyền nhóm nhỏ gặp gỡ trực tiếp đến 114 người dân, vận động được 58 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Bên cạnh đó, địa phương cũng rà soát lập danh sách đối tượng chưa tham gia phối hợp với Bảo hiểm xã hội; Bưu điện tổ chức hội nghị, tuyên truyền trực tiếp vận động tham gia và điều tra rà soát người dân bỏ địa phương đi làm ăn xa trên 06 tháng để làm cơ sở xác định độ bao phủ Bảo hiểm y tế của xã…

Nhờ chủ động, phối hợp làm tốt các bước trong công tác vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế, đến nay toàn xã Tân Phú có 3.450/3.639 người, đạt tỷ lệ 94,81%, đạt và vượt 4,81% so với chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 58/200 người tham gia Bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 29%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân Phú còn gặp một số khó khăn như: Tỷ lệ Bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp; địa bàn xã dài giáp ranh với các xã ngoài huyện như xã Vĩnh Phú, xã Tây Phú huyện Thoại Sơn và xã Tà Đảnh huyện Tri Tôn nên số người dân lao động ở các Công ty và học sinh học ngoài địa bàn tham gia Bảo hiểm y tế khó cập nhật được để bổ sung vào chỉ tiêu cho xã.

Để duy trì và thực hiện tốt Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân Phú trong thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát danh sách người dân chưa tham gia Bảo hiểm y tế, đối tượng tiềm năng tham gia Bảo hiểm xã hội; kết hợp với Bưu điện Huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền để người dân tham gia, nhằm duy trì và nâng cao tỷ lệ; bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xã cũng kết hợp với trường học rà soát, theo dõi số học sinh sắp hết hạn thẻ Bảo hiểm y tế để mua lại kịp thời.

Với những hướng thiết thực ấy, tin chắc rằng trong thời gian tới, xã Tân Phú tiếp tục thực hiện tốt chỉ tiêu Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước giúp địa phương giữ vững tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong bộ tiêu chí Nông thôn mới./.

Minh Tân