Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành chi trả phụ cấp trách nhiệm quý II năm 2018
Ngày 19-6-2018, Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm quý II năm 2018 cho 116 đồng chí quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên và sĩ quan đăng ký trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 64 triệu đồng.

Responsive image
 

Thượng tá Võ Văn Đức, Chỉ huy phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành cùng 116 đồng chí quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên tham dự buổi sinh hoạt.

Tại  buổi sinh hoạt, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phổ biến đến cán bộ dự bị động viên một số nội dung như: tình hình thế giới và các khu vục, tình hình thời sự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình phát triển kinh tế địa phương, thông báo tình hình đơn vị, quán triệt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, sinh hoạt, nắm tình hình đơn vị dự bị động viên và bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương yêu cầu.

Thông qua buổi tập trung sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm nhằm kiểm tra khả năng tập trung của lực lượng dự bị động viên, nắm chắc số lượng, chất lượng làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn biên chế, bổ, miễn nhiệm giải ngạch quân nhân dự bị theo kế hoạch, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phước Thành