Châu Thành bế giảng lớp huấn luyện dân quân mới kết nạp năm 2019
Ngày 15-03-2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành bế giảng lớp huấn luyện dân quân mới kết nạp năm 2019, ở cụm xã Vĩnh Bình. Đông đảo các chiến sĩ dân quân mới kết nạp đến tham dự lễ bế giảng.

Responsive image
 

Sau thời gian tích cực tham gia học tập, các chiến sĩ dân quân mới kết nạp năm 2019 đã cơ bản hiểu rõ các nội dung huấn luyện các nội dung cơ bản như Luật dân quân tự vệ; Luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh; Giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Về huấn luyện quân sự, các chiến sĩ mới được hướng dẫn điều lệnh đội ngũ, huấn luyện quân y, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ bộ binh và chiến thuật dân quân tự vệ.

Lớp huấn luyện đã giúp cho các chiến sĩ dân quân mới kết nạp hiểu rõ tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng địa phương; quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; Đấu tranh chống lại những âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; Đồng thời, trang bị những kiến thức quân sự cơ bản cho các chiến sĩ, qua đó, góp phần đảm bảo thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh của địa phương.

Được biết, ở cụm Vĩnh Bình có 126 chiến sĩ dân quân mới kết nạp ở các xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận, Tân Phú, Vĩnh An, Vĩnh Lợi và xã Cần Đăng tham gia huấn luyện.

Lê Hậu